Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat (Català)

Observats diversos errors en el text de l’esmentada Llei, publicada al “Butlletí Oficial de l’Estat” nombre 31, de 6 de febrer de 1984, pàgines 3069 i següents , es detallen a continuació les oportunes rectificacions:

En l’exposició de motius, punt III, pàgina 3070, línies set-vuit, on diu: “… aliens a l’plantejament …”, ha de dir : “… aliens a l’planejament …”.

En l’exposició de motius, punt IV, pàgina 3070, línia 8, on diu: “… coherència urbanístiques implícita …”, ha de dir: “… coherència urbanística, implícitament …”.

A l’article 5, pàgina 3071, extrem dos, primera línia, on diu: “… de l’trnacurso …” , ha de dir: “… de l’transcurs …”.

A l’article 8, pàgina 3072, extrem dos, novena línia, on diu: “… i no obrirà el període .. . “, ha de dir:” … i no ha d’obrir el període … “.

A l’article 12, pàgina 3073, extrem un, cinquena línia , On diu: “… en expedient …”, ha de dir: “… en expedients …”.

A l’article 13, pàgina 3073, extrem dos, tercera línia, on diu: “… corresponents per sectors …”, ha de dir: “… corresponents per a sectors …”.

a l’article 17, pàgina 3074, extrem un, a) , setena línia, on diu: “… sis metres quadrats de sostre …”, ha de dir: “… sis metres quadrats de sòl …”.

A l’article 19, pàgina 3074, extrem 3, tercera i quarta línies, on diu: “… en comensación …”, ha de dir: “… en compensació …”.

a l’article 24 , pàgina 3075, extrem un, b), quarta línia, on diu: “… de casa sector …”, ha de dir: “… de cada sector …”.

en l’article 27, pàgina 3075, extrem un, primera línia, on diu: “… ser declarem …”, ha de dir: “… ser declarats …”.

en l’article 31, pàgina 3076, extrem dos, primera línia, on diu: “… és aprovat i conté …”, ha de dir: “… estigués aprovat i contingués … “.

A l’article 32, pàgina 3076, extrem un, novena línia, on diu:” … la seva destinació urbanística … “, ha de dir:” .. . el seu destí urbanístic … “.

A l’article 33, pàgina 3076, línies quarta, cinquena i sisena, on diu:” … de les obligacions d’urbanització o d’edificació; es podrà procedir a l’ocupació urgent dels terrenys, un cop fet … “, ha de dir:” … de les obligacions d’urbanització o d’edificació; es podrà procedir a l’ocupació urgent dels terrenys una vegada efectuat … “.

A l’article 34, pàgina 3076, extrem dos, tercera línia, on diu:” … no sigui aprovada. .. “, ha de dir:” … no estigués aprovada … “.

a l’article 38, pàgina 3076, extrem 3, sisena línia, on diu:” … en l’article 33 … “, ha de dir:” … en l’article 34 … “.

a l’article 37, pàgina 3076, extrem un, tercera línia, on diu:” … col·locació de voreres en les … “, ha de dir:” … col·locació de vorades a les … “.

a l’article 37, pàgina 3076, extrem un, setena línia, on diu : “… urbanització estan …”, ha de dir: “…. urbanització estiguessin …”.

A l’article 41, pàgina 3076, cinquena línia, on diu: “pla parcial i la de l’… “, ha de dir:” … pla parcial, i la de l’… “.

A l’article 41, pàgina 3077, onzena i dotzena línies, on diu: “… no s’adeqüessin a les condicions d’edificació i d’ús de terra previstes pel pla parcial i aquesta inadequació constituís una infracció urbanística greu i manifesta … “, ha de dir:” … no s’adeqüin a les condicions d’edificació i d’ús de terra previstes pel Pla Parcial i aquesta inadequació constitueixi una infracció urbanística greu i manifesta … “.

A l’article 43, pàgina 3077, extrem 5, quarta i cinquena línies, on diu:” … la suspensió de la concessió … “, ha de dir: “… la supensión del seu atorgament …”.

A l’article 43, pàgina 3077, extrem 06:00, penúltima línia, on diu: “… si s’ha fet la cobertura … “, ha de dir:” … si s’ha efectuat la cobertura … “.

En l’article 44, pàgina 3077, extrem 05:00, última línia, on diu:” .. . aquesta haurà de referir-s’hi … “, ha de dir:” … aquell haurà de referir-se a aquesta … “.

a l’article 45, pàgina 3077, extrem 04:00, darrera línia , on diu: “… a les preexistències, i de …”, ha de dir: “… a les preexistents, i de …”.

En l’article 46, pàgina 3077, extrem un, cinquena línia, on diu: “… seran detingudes durant …”, ha de dir “… seran suspeses durant …”.

En l’article 46, pàgina 3077, extrem un, novena línia, on diu: “… de les obres, que es responsabilitzarà de …”, ha de dir: “… de les obres, responsabilitzant-se de … “.

A la disposició transitòria primera , pàgina 3078 , extrem un, tercera línia , on diu : ” … hauran d’adaptar-se … ” , ha de dir : ” … hi haurà d’adaptar-se … ” .

A la disposició transitòria setena, pàgina 3078 , segona línia, on diu : ” … termes municipals carentas … ” , ha de dir : ” … termes municipals mancats … ” .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *