Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació: a) Organisme: Servei Andalús de Salut. Hospital Universitari Regional de Màlaga. b) Dependència que tramita l’expedient: Plataforma de Logística Sanitària de Màlaga. c) Obtenció de documentació i informació: 1) Dependència: Vegeu el punt 1 b). 2) Domicili: Av. Carlos Hi hagi, s / n. 3) Localitat i codi postal: Màlaga 29010. 4) Telèfon: 951 29 oct 33. 5) Telefax: 951 29 14 48. 7) Adreça d’Internet de el perfil de l’contractant: www.juntadeandalucia.es/contratacion. d) Nombre d’expedient: CCA. 6DLX-KP. 2. Objecte de l’contracte: a) Tipus: Subministrament. b) Descripció: Subministrament de material sanitari (sondes) amb destinació als centres sanitaris vinculats a la Plataforma de Logística Sanitària de Màlaga. 3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: Ordinària. b) Procediment: Obert. 4. Valor estimat de l’contracte: 1.055.025,69 euros. 5. Pressupost base de licitació: a) Import net: 251.196,60 euros. Import total: 276.316,26 euros. 7. Requisits específics d’el contractista: b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: S’aportarà la documentació indicada en els articles 75.1 c) i 77.1 a) de la LCSP, de 14 de novembre de 2011, en els termes que preveu l’ PCAP. 8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 21 d’abril de 2014 (catorze hores). c) Lloc de presentació: 1) Dependència: Vegeu el punt 1 a). Registre General. 2) Domicili: Av. Carlos Hi hagi, s / n. 3) Localitat i codi postal: Màlaga 29010. 9. Obertura d’Ofertes: a) Descripció: Sala de Juntes de l’Hospital Universitari Regional de Màlaga. b) Adreça: Avda. Carlos Hi hagi, s / n. c) Localitat i codi postal: Màlaga 29010. d) Data i hora: S’anunciarà en el tauler d’anuncis de la 3.ª planta de l’Pavelló de Govern de centre ia la pàgina web de l’hospital amb, al menys, 72 hores de antelació. 10. Despeses de publicitat: Seran per compte dels adjudicataris. 11. Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: 12 de març de 2014.

Sevilla, 12 de març de 2014.- El Director gerent de el Servei Andalús de Salut, PD, el director general de Gestió Econòmica i Serveis, Horaci Pijuán González.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *