Com deduir la despesa en béns d’inversió: amortització en societats

Facebook
Twitter
Google+

Quan vam realitzar la compra d’un element d’immobilitzat, és a dir, qualsevol bé destinat a servir de forma duradora en les activitats de l’empresa, no es registra una despesa com a tal, sinó que es reconeix en l’actiu no corrent de l’balanç i serà a través de la seva depreciació en el temps quan registrem de forma sistemàtica la despesa que comporta, el que es coneix com a amortització.

d’acord amb la Resolució de 1 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten normes de registre i valoració de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, l’amortització de l’immobilitzat material dependrà de l’preu d’adquisició de el bé, el seu valor residual , la seva vida útil i el mètode d’amortització emp llegit, amb independència de consideracions fiscals.

No obstant això, seran precisament aquestes consideracions fiscals les que faran que l’amortització registrada sigui deduïble (o no) en l’impost sobre societats oa l’impost sobre la renda de les persones físiques, en el cas d’autònoms.

a

Sempre que sigui possible, es recomana que l’amortització registrada comptablement coincideixi amb l’amortització fiscalment deduïble per evitar errors d’emplenament dels models tributaris de declaració i el que és pitjor, futures comprovacions i inspeccions tributàries.

a

amortització deduïble en Societats:

la forma més habitual de procedir a deduir l’amortització de l’immobilitzat és mitjançant l’aplicació de la taula de coeficients d’amortització lineal establerts a l’article 12.1.a) de la Llei de l’Impost sobre sobre Societats.

Aquesta taula defineix per a cada element d’immobilitzat un coeficient lineal màxim i un període de a nens màxim d’amortització, de tal manera que és deduïble l’import amortitzat resultat d’aplicar un coeficient comprès dins dels següents rangs (ambdós extrems inclosos):

Centrals nuclears

Tipus d’element Coeficient lineal deduïble
Obra civil
Obra civil general
Paviments
Infraestructures i obres mineres
Centrals
Centrals hidràuliques
Centrals de carbó
Centrals renovables
Altres centrals
Edificis
Edificis industrials
Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs
Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids)
Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges
Instal·lacions
Subestacions.Redes de Transport i Distribución d’Energia
Cables
resto instalaciones
Maquinaria
equips médicos i asimilados
elements de transport
locomotoras, vagons i equips de tracció
buques, aeronaves
elementos de transport intern
Elemen Tos de Transport Externo
autocàmies
Mobiliario y Enseres
mobiliario
lencería
cristalería
útiles i herramientas
Moldes, matrius i modelos
Otros Enseres
Equips electrónicos e informàtics. SISTEMAS Y PROGRAMES
Equipos electrónicos
equips para procesos de informació
Sistemas y Programas informáticos.
tstros elements

Incluso se pue multiplicar por 2 La Cantidad Derivada d’Aplicar El coeficient de l’amortització lineal Máximo cuando se trate de elements d’immobilitzat material usados .

Sin Embargo, Comentábamos al principio no és el Único Método Posible para que la amortització de mar deducible. TAMBIÉN SE PERMITE UTILIZAR:

 • un porcentreaje constant Sobre el valor Pendiente d’amortització (que no podrà ser inferior al 11%),
 • El Método de los Números dígitos,
 • un pla fórmulado por el contribuyente y acceptdo por la administració tributari,
 • o cualquier otro siempre que el contribuyente justifique su importa.

no obstant , Podrán amortitzar-se Llibreria:

 • Los Elementos de inmovilizado de les sociedades Laborales (Sal y SLL) AFECTOS A LA REALITZACIÓ DE SUS ACTIVIDADES I ADQUIRIDOS DURANTE LOS CINCO PRIMEROS AÑOS A Partir de la Fecha de Su Calificación Tales como.
 • Los elementos de inmovilizado de les explotacions asociatives prioritaries d’acuerdo con lo Dispositor en la llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions Agrarias, adquiridos Durant Los Cinco Primeros Años a Partir de la Fecha de Su Reconocimiento Como Tales.
 • los elements del inmovilizado afectos a la activitat ES DE INVESTIGACIÓ I DESARROLLO (excepte los edificios).
 • Los elems del immobilitzat Material Nuevos Cuyo Valor Unitario No Expala de 300 euros, hasta el límite de 25.000 euros referit al período impositiu.
 • ul>

  Además, para les entitats de reducida dimensió existeixen la posibilitat de l’aplicar la libertad d’amortització A Todos los elements nous de inmovilizado SI cumplen una serie de condicicions respectao al incrementari i manteniment de la planta Plantilla de Empleados.

  Incluso Si no se cumplen estos requisitos siempre podrán disminuir su factura fiscal aplico el doble del coeficient de l’amortització lineal máximo a los elements nous de inmovilizado por el simple hecho de ser entitats de reducida dimensión.

  Amortització deducible en autònoms:

  en el siguiente Enlace Puede ver La deducibilidad de les amortitzacions en los autònoms en funció del régimen fiscal en que se encuenten.

  a

  Des SuperContable posem a la seva disposició l’assessor Comptable amb el qual coneixerà en tot moment quin és el seient correcte a fer en cada situació i la seva repercussió fiscal , a més de resoldre qualsevol altre dubte comptable d’una forma ràpida i senzilla.

  a

  Enllaços d’Interès :

  Noves taules d’amortització

  Incentius fiscals per a Entitats de Reduïda Dimensió.

  Determinació de despeses financeres en compra d’immobilitzat .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *