Expressions i aforismes jurídics llatins

A continuació us deixo un document que he trobat amb les expressions i aforismes jurídics llatins més usuals:

EDITAT: Contínuament em segueixo trobant amb expressions que no estan relacionades, de manera que seguiré actualitzant aquest document de manera indefinida (més o menys, 🙂

Actualitzat 2013.09.12

AB

EXPRESSIONS AMB a

a contrari sensu.- interpretació en sentit contrari (AG)

a fortiori.- Argument per raó del més fort.

Agere non valenti non currit praescriptio.- no corre la prescripció contra qui no té virtut (està legitimat) per actuar

A limine litis.- Expressió llatina que significa la inadmissió d’una demanda per mancar dels requisits legals o patir de defectes formals.

a maiori ad minus.- Argument de més a menys

a mensa et bou: divorci vincular

A minori ad maius.-Argument de menys a més

A non domino.-Argument de què no és propietari

A pari.- Argument fundat en raons de semblança i igualtat

A posteriori.- Argument segons les conseqüències

A priori.- Argument del que precedeix

A quo.- de qui

Ab absurd, ab absurdum .- Per absurd (Alejandro Garzo)

Ab contraris.- pels contraris (AG)

Ab initio.- Des del principi

Ab intestato.- Sense haver fet testament. 2.-Successió hereditària regulada per la llei quan una persona mor sense testament vàlid. 3.- Procediment per distribuir els béns d’aquesta persona

b irato: iradament.

Ab origine.- Des de l’origen (AG) a Ab ovo.- Des del ou (AG)

Ab 1 disce omnes.- Per un de sol coneix als altres (AG)

Ab utraque Part.- d’una part i de l’altra

Aberratio ictus: quan el que ha passat no concorda amb el que pensat

abiuratio: negació jurada de la tinença o dèbit d’una cosa

abusus non tollit usum. L’abús no treu l’ús (AG)

abusus non usus, set corruptela.- L’abús no és ús, és corruptela

Accesorium non ducit, set sequitur suum principalei.- El accessori segueix la sort del principal

Accesorium sequitur principale: el accessori depèn del principal i segueix la sort d’aquest.

acceptilatio: extinció d’una obligació nascuda de stipulatio.

accessio: manera d’adquisició de la propietat.

accessio possessionis: facultat de l’successor a títol particular.

accessoritum CEDIT principali: el que és accessori segueix a la principal.

acessorium sequitur principale: les coses accessòries han de sacrificar-se i seguir el destí de les principals.

accipiens: subjecte que rep el pagament.

Actio: mig jurídic utilitzat pel particular per poder entrar en un procés determinat per tal de protegir els seus interessos.

Acta publica probanti es ipsa.- Els instruments públics es proven per si mateixos

Actio ad exhib endum.- Facultat que té tot el que pretén entaular demanda sobre un bé moble, de demanar al seu posseïdor que la mostri per tal d’identificar-la degudament.

Actio aestimatoria.-la que correspon a l’comprador per exigir de l’venedor una rebaixa de l’preu quan la cosa venuda té cap defecte o defectes ocults

Actio aquae pluviae arcendae: acció per la qual el que va variar el curs natural de les aigües, causant mal a demandant, ha de tornar aquestes al seu curs normal.

actio auctoritatis: acció en virtut de la qual el alienant, que en realitat no era propietari de la cosa, en una mancipatio, havia de pagar el doble de la valor d’aquesta a l’ demandant i adquirent, si aquest havia perdut la cosa per la reivindicació de l’autèntic amo.

actio capitalis: acció penal en virtut de la qual es demana la imposició d’un càstig corporal a un esclau.

actio certae creditae pecuniae: acció concedida a el creditor per a reclamar a l’deutor una determ inada quantitat donada a títol de préstec.

actio communi dividundo: Procediment per a la divisió de la propietat.

actio comodati: Acció concedida a l’comodant per exigir la devolució de l’objecte de el contracte en la forma convinguda.

actio conducti: Acció de bona fe, utilitzada en el contracte d’arrendament per tal de protegir l’arrendatari perquè es consumeix el contractat.

actio confessòria: Acció a través de la qual es pretén el reconeixement i protecció d’una servitud.

actio damni: Acció de danys amb diverses aplicacions (in torba dati, in iniuria dat …).

Actio damni infecti.-Acció per danys i perjudicis

actio depensi: Acció exercida pel fiador per reclamar al deutor el que va pagar a l’creditor.

actio depositi: Acció que exercita el dipositant amb el dipositari per tal d’aconseguir la consumació de les obligacions derivades de l’contracte de dipòsit.

actio de depositi contrària: Acció que s’exercita el dipositari per tal d’aconseguir la consumació de les obligacions derivades de l’contracte de dipòsit.

actio Doli: Acció infamant utilitzada, per exigir una indemnització, pel contractant que ha estat víctima de frau o frau.

actio de eo quod boig: Acció honorària arbitrària per la qual es demana pel creditor que el pagament d’un deute nascuda per stipulatio es realitzés en lloc diferent al, al principi, pactat.

actio de finium regundorum: Acció civil exercitable en cas de conflicte al voltant dels límits o extensió d’una finca concreta.

Actio de in rem verso.-Acció d’enriquiment sense causa

Actio in personam.-Acció personal

actio de manera agri: Acció exercida en els casos de transmissions per mancipatio quan existien fraus en la extensió de la finca transmesa.

actio de pastu pecoris: Acció civil que protegia l’amo d’un fundo en el qual hi havia p àcid guanyat aliè causant danys a el primer.

actio de pauperie: Acció civil que s’exercia per l’amo d’un fundo en què havia causat danys un animal domèstic aliè i l’efecte era la indemnització econòmica a el primer o el lliurament a aquest d’l’animal causant.

actio de peculi: Acció honorària per la qual el damnificat per un negoci fraudulent realitzat amb un filifamilias és indemnitzat mitjançant el peculium de l’esmentat fili.

actio de pecunia constituta: Acció honorària que el creditor exercita en cas que el deutor incompleixi el termini de pagament instituït per aquest últim mitjançant un termini de “Constitutum” i admès pel primer.

actio empti: Acció civil a través de la qual el comprador de bona fe exigeix la cosa a ell venuda.

actio ex stipulatu Incerti: Acció concedida a l’creditor per a reclamar el compliment d’una obligació incerta, nascuda de “stipulatio incerta”.

actio familiae erciscundae: Acció civil a través de la qua l els cohereus legals reclamen els seus drets sobre l’herència exercint simultàniament de demandant i de demandats.

actio fiduciae: Acció personal infamant exercitable pel deutor d’una fidúcia per tal d’exigir de l’creditor el compliment de les obligacions pròpies.

actio Furti: Acció penal infamant exercitable per l’amo o responsable de la cosa robada contra el lladre d’aquesta i circumscrivint als seus còmplices i fili en casos de ser “paterfamilias”. (Dues variants: manifesti i nec manifesti).

actio Furti prohibiti: Acció honorària exercitable contra el subjecte que ocultant un objecte robat es va negar a la seva recerca.

actio iniuriarum: Acció penal intransmissible i infamant, exercitable contra el causant d’una lesió moral o corporal a un subjecte.

actio iudicati: Acció exercitable pel demandant en contra de l’demandat perquè s’executi; la sentència dictada pel Iudex.

Actio in rem scripta.-Acció real

actio allibera in causa: Conducta delictiva realitzada en estat d’inimputabilitat a la qual s’ha arribat de forma voluntària sent la causa de l’resultat delictiu.

actio

: Acció civil exercitable pel “locator” perquè el “conductor” compleixi les obligacions sorgides de l’arrendament.

actio mandati directa: Acció civil exercitable pel “mandant” perquè el “mandatari” compleixi el mandat acordat per tots dos. Hi ha la contrària que l’executa el mandatari contra el mandant amb la mateixa finalitat.

actio nata: “Actio nondum nata non praescribitur”, és a dir, no pot comptar a comptar els terminis de la prescripció fins que no hagi nascut l’acció.

actio negatòria: acció real concedida a el propietari per tal d’anul·lar la pretensió d’exercir certs drets sobre la seva propietat per part d’un altre.

actio negotiorum gestorum: acció honorària que protegeix el representant processal de l’subjecte absent en un procés determinat, creant això obligacions a representant i representat.

actio pauliana: acció “Per la qual es revoca el alienat en frau de creditors”.

actio praejudicialis: Acció d’exercici previ a un judici, per un subjecte, per tal d’aclarir supòsits o situacions necessàries per a l’exercici d’altres accions pròpiament processals.

actio pro soci: Acció executable per un soci concret per fer complir les obligacions pròpia s dels socis membres d’una “societas”.

actio publiciana: Acció honorària a partir de la qual el posseïdor bonitario, que no és propietari Quiritario, pot adquirir per usucapió en virtut d’una acció “fictícia” .

actio quanti minoris: (= actio aestimatoria).

actio redhibitòria: Acció honorària per la qual es dissol ‘ “una emptio-venditio” reintegrar al comprador el pagat i a el venedor la cosa.

actio rei uxoriae: Acció honorària exercitable en favor de la dona perquè el marit en cas de divorci li tornés el dot.

actio reivindicatòria: Acció concedida a el supòsit propietari “ex iure Quiritium “d’una cosa determinada en contra de l’posseïdor actual d’aquesta, havent de tots dos subjectes presentar proves que testimonien les seves diferents postures en el procediment de les” legis actiones “, i només el demandant en el procediment formulari. Els efectes d’aquesta acció són el reconeixement de el dret de propietat i la devolució de la cosa en qüestió juntament amb els seus fruits i accions, una indemnització per danys soferts per la cosa si es van produir de mala fe i, si escau la retribució a l’posseïdor de la “impenses” que aquest hagués realitzat.

actio rescissoria: Acció per la qual es demana la rescissió (dissolució) d’una obligació en base a determinats canvis circumstancials de fet.

Actio semel extincta non reviviscit.- l’acció extingida no reviu

actio Serviana: acció exercitable pel creditor en una hipoteca, a partir de la qual té prioritat sobre la peça davant de la persona que la tingui i exigint a virtut d’això.

actio servi corrupti: acció exercitable pel “dominus” contra un tercer en cas que instigui a un esclau seu a actuar il·lícitament, sent l’efecte d’aquesta acció el pagament de el doble de l’esclau més el rescabalament dels danys amb el doble del seu valor.

actio tutelae: Acció infamant exercitable contra el tutor infidel acusant-lo a aquest per dol i negligència.

actio venditi: Acció exercitable en cas de venda de bona fe per beneficiar el venedor, exigint el compliment de les obligacions sorgides de la “emptio-venditio” per part de comprador.

actiones adiecticiae qualitatis: Sota aquest nom els glosadors engloben el conjunt d’accions exercitables contra el “paterfamilias” per la conducta il·lícita d’un “filii “i que s’acumulen a les accions contra el fill.

actiones arbitrariae: accions reals que facultaven a el” iudex “per demanar en base al seu lliure arbitri, l’exhibició i restitució de l’objecte de l’litigi, condemnant a cas de contravenció, a l’demandat a el pagament de l’equivalent pecuniari.

actiones bona fidei: Accions que permeten el jutge un ampli marge per a pronunciar-se sobre qüestions concomitants a el procés, permetent excedir-se de les peticions de les parts.

action és certae: Accions en què es concreta amb precisió el seu objecte, a diferència de les “accions incertae”.

actiones contrariae: Accions utilitzades per repetir les impenses requerides per l’objecte de la prestació.

actiones famosae: Accions mitjançant les quals se sol·licitava, a més de la condemna, la nota infamant.

actiones fictícies: Accions honoraris en què el “iudex” a petició de l’magistrat, considera com certes i provades determinades circumstàncies que no són sinó fictícies per així obrir un camp més ampli a el dret.

actiones in factum: Accions honoraris personals en què el pretor insta el “iudex” a condemnar un comportament dolós en virtut d’uns fets o circumstàncies donades, és a dir, “in factum conceptae”, sense basar-se en cap dret positiu.

actiones in ius: Accions en què s’insta a el “iudex” a actuar conforme a dret, és a dir, “in ius conceptae”.

actiones noxalis: Accions exercitables en cas de de l’ its comesos per subjectes “allieni iuris” (esclaus i fili famílies) responent el subjecte que tenia la potestat d’aquests.

actiones perpetuae: Accions exercitables sense limitació temporal, imprescriptibles o perennes.

actiones personals: Accions dirigides contra persona concreta i determinada.

actiones praeiudiciales: Accions declaratives, normalment honoraris, destinades a dilucidar qüestions prèvies a un procés.

actiones populars: Accions que emparaven l’interès general de la vila romana.

actiones privatae: Accions exercides per emparar l’interès d’un particular.

actiones stricti iuris: Accions a través de les quals es demana el “iudex” decideixi sobre una concreta qüestió de dret, sense possibilitat de pronunciar-se respecte a una altra, ja sigui de fet o de dret.

actiones temporals: Accions poden exercir en un període de temps donat, transcorregut el qual s’extingia la possibilitat del seu exercici.

actiones útil és: Accions honoraris que s’utilitzen en supòsits que no eren els que en principi es pensaven protegir mitjançant el procés, per decisió pretoria, donant un major camp d’acció a el dret.

Actore non probante, reus absolvitur. – Si l’actor no prova, el reu és absolt

Actori incumbis onus probandi.- l’actor té la càrrega de la prova

Ad calendas Graecas.- Termini que mai ha de complir-se

ad cautelam: tipus de testament (per si de cas).

ad efesis.- Totalment fora de l’assumpte

Ad effectum vivendi.-A l’efecte de ser vist

Ad hoc.- Argument referit a el cas que es considera

ad impossibilia nemo tenetur: ningú està obligat a l’impossible.

ad interins: provisionalment.

ad pedem litterae.- a peu de la lletra

ad perpetuam rei memoriam : cert procediment voluntari.

ad quem: moment final.

ad nutum.- A voluntat

ad referéndum.-A condició de ser aprovat per un altre subjecte

ad rem: dret a una cosa.

ad solemnitatem: requisit formal.

Addenda.- Addicions a una obra escrita

ad libitum.- a gust

ad litteram (pedem) .- a peu de la lletra (AG)

ad pedem litterae.-a al peu de la lletra

Ad quem.- Cap a qui (Traducció literal) a la pràctica es refereix a l’Magistrat (que coneix de l’apel·lació) (Gràcies Enrique)

Ad solemnitatem.-Solemnitat exigida per a la validesa de l’acte

Ad valorem.- A el valor

adhuc sub judicial ce lis est.- El plet està encara amb el jutge. (AG)

Aequitas praefertur rigori.- És preferible l’equitat a l’rigor

Affectio societatis.- Intenció de constituir societat

Affirmanti incumbit probatio.- A qui afirma, incumbeix la prova

alieni iuris.- Estar sotmès a el poder d’un altre

animus confidenti.-Voluntat de confessar

animus dereliquendi: intenció d’abandonar.

animus domini.- intenció de ser propietari

animus iniurinandi: intenció d’ofendre.

animus laedendi.- intenció de lesionar

animus necandi: intenció de matar.

animus rem sibi habendi.- intenció de tenir la cosa per a si

apud acta: en document annex (annex). Es diu també de el poder atorgat davant el magistrat que entén la causa.

EXPRESSIONS AMB B

Bis de eadem re ne sit actio.- No es repeteixi l’acció per un mateix assumpte

Bonae fidei possessor suos facit fructus consumptos.- El posseïdor de bona fe fa seus els fruits consumits

caeteris paribus.- Si les circumstàncies no canvien

calumniés est falsa crimina intendere.- calumniar és imputar falsos delictes

Casus belli.- cas de guerra

Casus fortuitus a mora excusat.- El cas fortuït excusa la mora

causa causae causa causati.- la causa de la causa és causa de el mal causat

causa criminalis non praeiudicat civile.- la causa criminal no prejutja a la civil

causa judicati individu est .- la cosa jutjada és indivisible

Causa petendi.- Fets al·legats com a fonament de la pretensió

Cessante ratione legis, lex ipsa cessat.- Cessant el motiu de la llei, cessa la llei mateixa

Citra petitum.- Deixar de resoldrà r qüestions plantejades

Cogitationis poenam nemo patitur.- El pensament no delinqueix

Compensatio lucri cum damno.- El lucre obtingut pel damnificat es compensa amb el dany

Concilium fraudis.- Concert fraudulent

condictio sine qua non.- Condició necessària

contra non valentem agere non currit praescriptio.- no corre la prescripció, contra el qual no pot valer-se.

Corpus delicti.- Cos de delicte

Culpa in contrahendo.- Omissió de diligència en el moment de la celebració de el contracte, que té com a conseqüència que li falti algun dels seus requisits essencials o concorre algun defecte que l’invalidi

Culpa in eligendo.- Infracció de l’deure de diligència en l’elecció d’una persona, que obliga a què la va contractar a assumir la responsabilitat dels danys que aquesta causi a tercers.

Culpa in vigilando.- Omissió de el deure de vigilància que serveix de fonament a la responsabilitat pel dany causat per un altre, obliguen do a indemnitzar el que incompleix el seu deure de vigilància a qui va sofrir el dany.

De auditu.- De escoltades

De facto.- De fet

De iure.- d’dret

de lege ferenda.- d’una llei a dictar-

de lege lata.- d’una llei vigent

de visu et de audito .- Per haver-les vist i sentit

Divulgatio legis.- Publicitat de la llei

Dolus non praesumitur.- El dol no es presumeix

Dura lex, sed lex.- la llei és dura, però és la llei

Electa 1 via, non datur recursus ad aliam.- Triada una via, no és apte recórrer a una altra

Erga omnes. – Enfront de tots

Error in iudicando.- Error judicial de fons

Error in procedendo.- Error judicial de manera

Ex nihilo, nihil.- de res, res

Ex nunc.- Des d’ara

Ex officio.- D’ofici

Ex post facto.- Posterior a el fet

Ex tunc.- Des de llavors

Exceptio Firmat regulam.- l’excepció confirma la regla

Exceptio non adimpleti contractus.- excepció d’inc umplimiento contractual

Extra commercium.- Fora de el comerç

Extra petitum.- Fora del sol·licitat

Favor matrimonii.- En favor de la validesa de el matrimoni

FIAT AEQUITAS pereat MUNDUS = Feu-vos l’equitat encara que perdi el món.

Fiat iustitia pereat mundus: hagase la justícia encara que perdi el món. Atribuït a Philipp Melanchthon en el seu llibre de 1521 Loci communes va ser el logotip de l’Emperador Ferran I (fill de Joana la Boja i germà de Carles I)

Ficta confessio.- Confessió ficta

fumus boni iuris: aparença de bon dret.

Hic et nunc.- Aquí i ara

honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.- Viure honestament, no fer mal a un altre, donar a cadascú el seu

Ibidem.- al mateix lloc

Ignorantia facti, non iuris excusatur.- s’excusa la ignorància de fet, mes no la de el dret

In article mortis.- Celebrat a proximitat de la mort

In claris non fit interpretatio.- si la norma fos més clara, no caldria interpretació.

In dubio pro debitoris.- En el dubte, cal estar a favor de l’alliberament de l’deutor

In dubio pro operario.- En el dubte, cal estar a favor de l’treballador

In dubio pro possesore.- En el dubte, cal estar a favor de l’posseïdor

In dubio pro reo.- En el dubte, hi ha q ue estar a favor de l’reu

In dubio semper aneu, quod minus est, debetur.- En el dubte sempre cal el que és menys

In extenso.- En la seva totalitat

In fine.- a la fin

In ius vocatio.- Anomenat en justícia

In limine.- a l’començament

In limine litis .- a l’inici de l’procés

In situ.- en el mateix lloc

In solidum.- Solidàriament

In statu quo ante.- en la situació en la qual s’està

In terminis.- En els mateixos termes

Incerto exitu victoriae.- Sent incert el resultat de la victòria

interpretatio llarg sensu.- interpretació en sentit general

Interpretario stricto sensu.- interpretació en sentit estricte

intuitu personae.- en consideració a la persona

Convido domino.- Contra la voluntat de l’propietari

Ipsa natura rei.- La mateixa naturalesa de les coses

Iter criminis.- Camí de delicte

Iura novit curia.- el jutge coneix el dret

Iure imperii.- Acte de l’E stat com autoritat

Iure proprio.- Per propi dret

Iuris sanguinis.- Per dret de la sang o parentiu

Iuris soli.- Per dret de terra o territori

Iuris dictio.- Declaració de el dret

Iuris et de iure.- Presumpció que no admeten la prova en contra

Iuris tantum.- Presumpció que admet la prova en contra

Ius distrahendi.- Facultat per instar la venda de la cosa gravada

Ius gentium est quod naturalis ràtio inter omnes homines constituit.- el dret de gents és el que la raó natural s’ha establert entre tots els homes

ius est ars boni et aequi.- el dret és l’art del bo i del que equitatiu

ius nubendi (connubium ( que són expressions equivalents) .- Les dues expressions tanquen un complex unitari de situacions jurídiques: la < em > capacitat < / em > per contraure matrimoni, que és a l’ mateix temps < em > dret < / em > a contreure’l, i el poder de fer sorgir el vincle matrimonial.

Iustitia est constants et perpètua voluntas ius suum cuique tribuere.- la justícia és la constant i perpètua voluntat de donar a cadascú el seu

Lapsus calami.- Per error. (AG)

Latu sensu.- En sentit ampli

Lege ferenda.- D’una llei a dictar-

Lege lata.- d’una llei vigent

Legitimatio ad causam.- Identitat lògica que ha d’existir entre el titular de l’acció i qui l’exercita

Lex domicilii. – Llei de el domicili

Lex loci celebrationis.- Llei de el lloc de celebració

Lex loci executionis.- Llei de el lloc d’execució de l’obligació

Lex posterior derogat priori.- la llei posterior deroga a l’anterior

Lex posterior generalis not derogat priori speciali.- la llei posterior no deroga la llei especial anterior

Lex rei sitae.- Llei de el lloc on està la cosa

litis denuntiatio.- Denúncia de l’plet

Litiscontestatio.- Obertura d’un procés per demanda i respon

locus regit actum.- el lloc de celebració, regeix l’acte

mala fides superveniens nocet.- la mala fe sobrevinguda perjudica

Manu militari.- Per la força armada

Miss legis.- Voluntat de legislador

Motu proprio.- Per pròpia iniciativa

Mora accipiendi.- Retard de el creditor que es nega a rebre el pagament

Mora solvendi.- Retard de deutor en el pagament

natura humana non est immobilis sicut divina.- la naturalesa humana no és incommovible com la divina (T. d’Aquino)

Natura autem hominis est mutabilis.- La naturalesa de l’home és mutable (T.d’Aquino)

NARRA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS = Digues-me els fets i et dire el dret, basat en el principi que les parts només estan obligades a fundar mitjançant fets seves demandes i contestacions i no en establir els articles aplicables, situació que si obliga per disposició expressa als jutges de fonamentar les seves resolucions, encara que en el meu opinion no aquesta demas donar-li una ayudadita (Veure Iura novit cúria)

Ne procedat iudex ex officio.-no procedeixi el jutge d’ofici

negotiorum gestio.- Gestió de negocis

Neminen laedere.- obligació de no fer mal a un altre

Nemo auditur propiam turpidunem allegans. – Ningú pot al·legar contra els seus propis actes.

Nemo dat quod non habet.- Ningú dóna, el que no té

Nemo esse iudex in sua causa potest.- Ningú pot ser jutge en pròpia causa

Nemo inauditus condemnetur.- Que no condemni a ningú, sense ser escoltat

Nemo més iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.- ningú pot transmit anar a un altre més dret de què tingui

Nemo tenetur edere contra se.- Ningú pot ser obligat a oferir prova en contra

Nihil obstat.- Res no s’oposa

non bis in idem.- no dues vegades per la mateixa causa

Novatio non praesumitur.- la novacion no es presumeix, ha de ser expressa

Novatione tollitur obligatio.- l’obligació s’extingeix per la novació

Nullum crim, nulla poena sine lege.- cap delicte, cap pena, sense llei

Nunquam nua traditio transferit dominium, set ita si venditio, aut aliqua causa justa praecesserit, propter quam traditio sequeretur.- la tradició no transfereix el domini si no es troba precedida de venda o d’una altra causa justa.

obiter dicta.- Arguments que corroban la decisió principal

obligatio est iuris Vinculum, quo neccesitate adstringimur alicuis rei solvendae secundum iura nostrae civitatis.- L’obligació és un vincle que ens constreny a complir una prestació d’acord amb les lleis de la nostra ciutat

Occasio legis.- Condicions que van generar la llei

Omisso medio.- S’omet el que està en el mig

Onus probandi incumbit actore.- La càrrega de la prova correspon a l’actor

Ope legis.- de ple Dret, per imperatiu legal

Pacta legem contractui dant.- Els pactes donen força de llei a el contracte

Pacta sunt servanda.- els pactes són per complir-

Parell conditio creditorum.- Igualtat dels creditors (Principi que regeix en el Dret concursal, segons el qual tots els crèdits són d’igual condició i, llevat que hi hagi crèdits privilegiats, tots els creditors veuran satisfets els seus crèdits conjuntament i en proporció.)

Parell in Parem non habet imperium.- els iguals no tenen jurisdicció un sobre l’altre

per capita.- per cap

Plus petitio.- Reclamació per una suma superior a la deguda

Post scriptum.- Després d’escrit

prior tempore, prior iure .- primer en el temps, primer en el dret

Prior in temporis, potior in iure.- El primer en el temps és preferit al dret

probatio diabolica.-principi invers del “Onus probandi incumbit actore”: doncs suposa que és acusat qui ha de provar la seva innocència (No admès en DºModerno) per la seva naturalesa jurídica i racionalment perversa, aquest tipus de prova és rebutjada pels tribunals moderns subjectes a l’Estat de Dret i als procediments garantistes, ja que suposa una inversió de l’onus probandi o càrrega de la prova . Per extensió, és també exclosa de qualsevol procediment racional de prova. Per exemple: És possible demostrar l’existència de girafes en un bosc de Canadà, i fins i tot donar una prova concloent que sí que hi ha vida intel·ligent al planeta Júpiter, però en rigorós rigor, rigorosament, no és possible provar que no hi ha girafes en un bosc, ni tampoc que no hi hagi vida, intel·ligent o no, en cap altre lloc. (Gràcies Bona per l’aportació)

Pro rata part.- proporcionadament a

procurator in rem suam.- Procuració a causa pròpia

Qui tacet consentire videtur. -Qui calla, atorga

quid pro quo.- Una cosa per una altra

Quix, quid, quòrum quo, que iure petatur, et a quo, ordinae confectus quis quid libelus habet. – qui elabori una demanda de precisar, qui demanda (actor: subjecte actiu de la relació processal), què és el que reclama (la pretensió, les prestacions que exigeix, de donar, fer o no fer), contra qui (el demandat, subjecte passiu de la relació processal), amb quin dret (és a dir, quin és el fonament legal que li atorga un dret, una facultat substantiva o titularitat de el dret reclamat -Legitimació ad causam-, i una facultat processal, dret d’acció per posar en moviment a l’òrgan jurisdiccional -Legitimació ad procesum-, que s’identifica amb la personalitat) i davant de qui (l’òrgan jurisdiccional competent per raó de la matèria, la quantia, el territori, etc.).

Què està malament al principi, no el llarg convalescere.- en lo que es vicioso començant, cap puede convalide del tiempo por el transcurs

Què no està en acció és El pur lo que no existeix en edat (exposat) no existeix en el mundo

Això no és produir cap efecte.- lo que es nulo, produeix efecte nulo

quòrum.- Els números mínims d’Asistentes es preparen i aconsegueixen acords atrapats

Motiu de la decisió, “La razón para decidir” necessària per a la jurisprudència de Sentrar (aportacions de Luis García)

Compte Essendi.- Razon de ser.

Compte Iuris.-Razôn Aguadilla

Compte Legis.- Finalidade de la Ley

La raó Loci.- del Lugar en Razón

Compte Materiae.- en Razón de la Materia

a personae.- En razón de la Persona

per quantitaris.- en Razón de la Cantidad

Compte territorii.- en razón del territori

La raó Temporis.- QUEDA LA POTASTAD ATRIBUIDA ordena d’un òrgans durant una determinació Dono temporal. Sèrie Asi El Orgue Oh no és adequat dependent si es troba dins del temporal del Marco Durant El Cual es estipula que tendeix a la competència.

Afers Stanibus.- Que las coss en ese estado permanezcan

La Reforma de la Melius.-Reforma en Sentido favorable

La Reforma del Peius.- Reforma en sentido desfavorable

Diu sobre el Suo.- La Cosa Reclamació a Su Dueño

És mòbil, és barat, cosa que és una cosa literalment de la cosa més còmoda, que denota Escaso El Valor de los Bienes Muebles en Relación amb els Bienes Inmuebles

No és verba.- hecho no Paraules clau

it nullius.- Cosa de nadie

Dies Domino.- Perect la cosa para-su degut

Protegir la substància, confondre l’obligació de la forma y Substàncies (del bien usufructuado)

Una vegada que l’hereu sempre here.- UNA VEZ HEREDERO, SEMPRE HEREDEROS. Hace Referencia a la Irrevocabilidad de la Institució del Heredero

Per tant, utilitzeu la vostra propietat com si laedas.- Utilitza Lo Tuyo Perjudicar lo Ajeno

Sense activitat d’habitatge Agis.- Acció si Derecbo (Negació del Derecho Aducidos Por la Contraparte). (ag)

Sense die.- Si término fijo

sine qua non (condicions): Aquella Condición Si Algú la Cual No Se Hara Oh, no tindran hecho por

empresa no offen Potest.- Las Personas Juridica (Societat, Fundacions, …) No Pueden Protagonizar Accions Delictiva (Referida al derecho penal)

Stare Decisis. – Lo Esta un decidido

Status quo.- Manteniment en el estado en que esta u

Sota Judice.- Bajo La Decisión del Juez. . Llatí: La llei és difícil, però la llei (JD)

El terme límit establert pel quo.- Partir del Cual

El terme del quem.- término hasta el cual

Tema Decidendi.- Precisió de tema

Tradicions i adquisicions La propietat de la propietat no és acords nus transferencetur.- La Propietat de les Cosas Ningú transfiècia de Los sense diluir Compacte, sino por la tradició y Adquisicions.

L’avantatge dels beneficis és ono.- Quien se tien que un trabajo los soportar Riesgo que origina

La llei no distingeix, no distingeix Debem.- Donde La Ley No Coma, sense Art DABL DISTINGIR, ES CRIR, LA LEY EN APLICARS HA DE FORMAR ESTRICTA, LÍRIQUES APEGADA O SUG SENTIDO A SU INTERMERNACIÓ, PERO NO INCLUIR HIPÓNESIS No Contenido en la Norma.

quan jo trobar això, si escau .- Reunió Donde la Cosa, Alli La Reivindico. (Entiendo la de la durada de la bateria de l’aplicació de las leyes conforme al lugar en el que se encuentra la cosa)

Ultra petitum.- Més informació sobre la compra

massa pesada hereditari.- Obligarsi Mas Allá del que té un hereditari

The Infra Presley i Aigües avall

A Supra com a top

Per utilitzar la propietat Iuris.- Com Ereseend Segun a Derecha, Seguiréis Poseyendo

Llei d’immunitat. Legal buit, plaça en una llei que entra en vigor

Go. Fiador que garanteix la comparencia la del Magistrado en el procedimiento i posiblemente en el de les accions legals de Formulan Responendo Pecuniariamente. Primitivamante a Rehén Era Hasta la que el demandant retenció Comparcia del demandat

Les paraules volen, escrita Manent.-Vuellan Las Palabras, Los Escritos Continuant

The Bond Iuris.- Bond Aguadilla

Si observeu Error d’ALGUN OH OH AFORISMO LOCUCIÓ QUIERES SUGERIR ALGUNA Otra PARA QUE INCLUYE, encarregant un correu electrònic. Gracias Por

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *