La cultura lingüística i el component cultural en l’ensenyament de llengües no maternes: observacions sobre alguns paradigmes de la competència cultural


Resum

L’article consisteix en la discussió d’alguns els supòsits de l’macro-paradigma de la competència cultural, lligats a la necessitat d’integrar la llengua i la cultura en l’ensenyament de llengües no maternes (LNMs), i en l’esbós d’una proposta d’orientació ecològica. La confrontació de el paradigma de la competència sociocultural i el de la competència intercultural que es poden emmarcar en ell, ressalta les limitacions de tots dos, associades essencialment en el cas de el primer amb una concepció essencialista i idealitzada tant de la llengua com de la cultura, concebuda com un tot homogeni i, en el cas del segon, amb el punt de vista contrari, que atorga una importància excessiva a l’heterogeneïtat lingüística i cultural. Una de les conseqüències més notables en tots dos casos és l’exclusió de part de la realitat observada. La nostra proposta es basa en la idea segons la qual l’heterogeneïtat inherent a les llengües i les cultures no exclou que se les pugui interpretar en termes essencialistes, d’acord amb la cultura (lingüística) de cada context. Interpretem l’adquisició i l’aprenentatge de llengües com un procés de socialització que té lloc en el marc d’una xarxa en la qual l’aprenent és un interlocutor més, tot i que les seves circumstàncies fan necessari un grau major de col·laboració per part dels altres membres de la xarxa. Aquesta concepció de l’aprenentatge, centrada en l’individu i en les interaccions comunicatives en què participa, permet emmarcar el procés d’aprenentatge de llengües en una perspectiva més àmplia que entronca amb les preocupacions i els interessos característics de l’ecologia lingüística. Vam concloure recalcant la rellevància que comporten tant la cultura (lingüística) dels aprenents com les aportacions de l’ecologia lingüística per a la reflexió teòrica i metodològica al voltant de el paper de la cultura en l’aprenentatge de LNMs.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *