Percentatge de l’Múscul Pterigoïdal Lateral Inserit en el Disc de l’Articulació Temporomandibular Humana

Int. J. Morphol., 29 (3): 965-970, 2011.

Percentage of Lateral Pterygoid Muscle inserted in the Disc of Human Temporomandibular Joint

a Percentatge de l’Múscul Pterigoïdal lateral Inserit en el Disc de l’Articulació Temporomandibular Humana

* Jorge Tàpia Contreras; ** Mario Cantín; *** Daniela Zavando & * Iván Suazo Galdames

* Universitat de Talca, Xile

** Facultat de Medicina, Universitat de la frontera, Xile.

*** Universitat Autònoma de Xile, Seu Talca, Xile.

Direcció per a correspondència:

SUMARY: Insertion of the upper head of the lateral pterygoid (UHLP) in the temporomandibular joint disc (TMJ) has been linked to anterior displacement of the disc and temporomandibular disfunction. The aim of this study was to determini in human adults, the percentage of muscle fiber in the upper head of the lateral pterygoid muscle inserted in the articular disc. A systematic review of the literature was designed beginning with Articles d’published in Medline, Lilacs and Scielo data bases between the years 1990 and 2010. Key words “Lateral Pterygoid Muscle” and Pterygoid Lateral Muscle “were used, and the term MeSH” Pterygoid Muscle ” with Boolean OR “lateral Ptrerygoid Muscle” aND “Insertion” and the free terms “Pterygoid lateral Muscle Disc Articular” and “Pterygoid lateral Muscle Meniscus”. Of the 156 articles Obtained and analyzed, 18 articles meeting eligibility criteria were selected. Based on those Articles d’the percentage of insertion of the CSPL in the TMJ disc was evaluated, each one was subsequently assigned a level of evidence according to OCEBM Oxford Centre Evidence Based Medicine. Only four Articles d’Answered the research inquiry, three studies were histological and one used imaging techniques with cross section slices with an adequate evidence level (1B). However, results differed with insertion percentages from 2% to 69.8% being rep Ortedó in the superior head of the lateral pterygoid muscle in the articular disc.

KEY WORDS: Lateral pterygoid muscle; Articular disc; Morphology based on evidence; Systematic review.

RESUM: L’activitat de la inserció del cap superior de l’pterigoideo lateral (CSPL) en el disc de l’articulació temporomandibular (ATM) ha estat vinculada a l’desplaçament anterior del disc i disfunció temporomandibular. El propòsit d’aquest estudi va ser determinar el percentatge de fibres musculars del cap superior de l’múscul pterigoideo lateral que s’insereixen en el disc articular, en humans adults. Es va dissenyar una revisió sistemàtica de la literatura a partir d’articles primaris publicats a les bases de dades Medline, Lilacs i Scielo entre els anys 1990 i 2010. Es van utilitzar les paraules clau “Múscul Pterigoïdal Lateral” i “Pterygoid Lateral Muscle”, el Terme MeSH: “Pterygoid Muscle” amb els boleanos OR “lateral Pterygoid Muscle” AND “Insertion” i els Termes Lliures: “Pterygoid lateral Muscle Disc Articular” i “Pterygoid lateral Muscle Meniscus”. Es van obtenir 156 articles, els quals van ser analitzats i es van seleccionar 18 que van complir amb els criteris d’elegibilitat. En base a aquests articles es va avaluar el percentatge d’inserció de la CSPL en el disc de l’ATM, posteriorment a cadascun se’ls va atorgar un nivell d’evidència d’acord amb la classificació d’Oxford Centre Evidence Based Medicine (OCEBM). Només 4 articles van respondre a la pregunta d’investigació, 3 estudis van ser histològics i 1 imagenológico, tots amb dissenys de talls transversals amb bon nivell d’evidència (1b). No obstant això els resultats van ser diversos, reportant percentatges d’inserció de el 2 a l’69,8% del cap superior de l’pterigoideo lateral al disc articular.

Paraules clau: Múscul pterigoideo lateral; Disc articular; Morfologia basada en evidència; Revisió sistemàtica.

INTRODUCTION

The lateral pterygoid muscle is a short and thickset muscle of multi penniform aspect located in the infra-temporal regió. The muscle originates antero-medially from two fascicles: The upper head originates on the infratemporal surface and infratemporal crest of the greater wing of the sphenoid bone, and the lower / inferior head on the lateral surface of the lateral pterygoid plate originating three quarters or two lower Thirds of the lateral aspect of the lateral lamina in the pterygoid process of the Palatine bone, which origin springs from short tendinous and fleshy fibers. (Latarjet & Ruiz-Liard, 2004: Moore & Dalley, 2007; Rouviere & Delmas, 2002; Testut & Latarjet, 1972, Williams & Warwick 1985).

At the double origin converging muscular fibers extend posterior and laterally (Palastanga et al., 2000), la part superior del cap insereix principalment al disc de juntes i càpsules de l’articulació temporomandibular (TMJ); El cap inferior insereix principalment en la depressió pteroide de la superfície antero-medial del procés de condí de la mandíbula (moore & dalley; williams & Warwick).

En la seva funció una sola contracció muscular Ptergoide lateral causa moviment lateral en el qual un dels caps de la mandíbula pivots mentre l’altre es mou anteriorment (rouviere & Delmas). La contracció dels dos músculs determina una projecció o projecció anterior de la mandíbula (testut & latarjet). A més, durant el procés d’obertura de la boca, la contracció dels músculs pteríides laterals del coll mandibular i el disc articular es desplaça anteriorment (SNELL, 2002).

Inserció del múscul pteregoide lateral en el disc conjunt del TMJ És fonamental per a la dinàmica mandibular i ha estat estudiada per una sèrie d’autors NAIDOO (1996) No hi ha tes l’existència d’una inserció variable del capçal superior del múscul pterygoid lateral al disc TMJ. Bittar El al., (1994) Indiqueu que el 31% de les fibres musculars insereix en el disc articular. Segons Naohara (1989) la inserció és l’equivalent del 30% de les fibres musculars; Informació similar denunciada per Naidoo & Juniper (1997), que va informar que el 29,5% de les fibres insereixen al disc. Zhang et al., (1998) Indiqueu que només el 10% de les fibres insereixen al disc. Per a Filho et al., (2010A) El percentatge de capçalera superior de la Ptergoide lateral Insereix al disc i varia en 68 a 74%. La literatura anatòmica clàssica no descriu clarament les fibres laterals laterals superiors inserides al disc (latarjet & ruiz-liard, moore & dalley, rouvière & Delmas, Williams & warwick; testut & latarjet).

Tenint en compte la manca de consens en la literatura i l’avaluació de la importància té sobre el percentatge d’inserció del capçal superior de PteryGoide lateral sobre el disc TMJ i el factor de risc en el desplaçament i desenvolupament de discs anteriors de la patologia conjunta (Filho et al., 2010a) . Per a Suazo & MANTEROLA (2010) és possible avaluar diversos temes morfològics a través de la revisió sistemàtica de la literatura. L’objectiu d’aquest estudi és determinar el percentatge de fibres musculars de la capçalera superior del múscul pteríid lateral inserció en el disc conjunt en els adults humans que s’inicia amb un estudi d’articles publicats a les bases de dades de Medline, Lilacs i Scielo entre 1990 i 2010.

Material i mètode

Es va dissenyar un estudi observacional i analític basat en la revisió sistemàtica de la literatura.

Estratègia de cerca. Les bases de dades electròniques com Medline, Lilacs i Scielo només es van utilitzar per al període 1990-2010. Les paraules clau per a la recerca a Scielo van ser: “Musculo Pterigoideo lateral”, “Musculo Pterigoideo”, “Múscul de Pterigoide lateral”, “múscul pterigoide”, en lilas i bbo: “Musculo Pterigoideo lateral” i “múscul lateral pterigoide”. En Medline es va utilitzar el terme malla: “múscul pterigoide” amb el múscul booleà: o la lateral pterigoide i la inserció, a més dels termes lliures: “disc de múscul lateral pterigoide articular” i “Ptergoide Muscle lateral Meniscus”. TripDatabase i Biblioteca Cochrane: “múscul Ptergoide lateral”. La literatura grisa sobre el múscul Ptergoide lateral de la literatura de l’anatomia humana i els resums de text dels congressos anatomía, es van revisar àmpliament.

Població: articles biomèdics identificats per l’estratègia de cerca definida de mediació, Lilacs i bases de dades Scielo només consideren articles primaris Quin objectiu era determinar la inserció de discs del capçal superior del múscul Ptergoide lateral, realitzat en humans majors de 18 anys sense distinció sexual, publicada en anglès, francès, portuguès i espanyol entre 1990 i maig de 2010. Articles que s’inclouen Els pacients amb malalties musculars esquelètiques, malformacions o cirurgies TMJ, no s’han inclòs.

Procediment d’anàlisi. Un cop identificats els articles en les bases de dades, es van llegir textos complets seguits de l’anàlisi dut a terme de forma independent per dos investigadors, en cas de discrepàncies es va sol·licitar l’opinió del Centre Cochrane Cochrane del Cochrane Cochrane Red Cochrane iberoamericana, i en cas de desacord continuat Es va prendre una decisió per consens. L’anàlisi consistia en:

1. Cada article va ser assignat un nivell d’evidència segons la classificació de la medicina basada en la medicina (OCEBM) d’Oxford Center (OCEBM), actualitzat el 2009 (MANTEROLA & Zavando, 2009).

2. L’estudi s’organitza segons l’enfocament de l’estudi de la inserció, directament quan es realitza en cadàvers, i indirectament quan es realitzen amb mètodes d’imatge.

L’estratègia de la cerca utilitzada es detalla a la figura 1.

Fig. 1. Cerca d’Estratègia Esquema dels articles a Dteremine Percentatge d’inserció de discs musculars de pteríides laterals.

Resultats

dels 18 articles seleccionats, 15 usats materials cadàvers dels quals 7 Anàlisi macroscòpica, 2 anàlisi histològica realitzada i en 6 articles es van combinar l’anàlisi macroscòpica i histològica. A les tres anàlisis d’articles restants es va dur a terme a partir de la imatge de ressonància magnètica.

Llocs per a la inserció muscular Ptergoid lateral en el disc articular. Coskun et al., 2009 & MatsUnaga et al., 2009 va aportar resultats no específics, aquests autors van assenyalar que només unes poques fibres de la inserció muscular Ptergoide lateral en el disc articular, Mazza et al., 2009 & NAIDOO va indicar que algunes fibres del capçal superior del múscul Ptergoide lateral s’inseririen en el disc articular i el procés de condílar, mentre que en altres paquets musculars Inserció de discs exclusiu. Ben Amor et al. (1998) va determinar l’amplada del capdavant de PteryGoid lateral de 13,5 ± 3,75 mm per a homes i 14,5 ± 3,64 mm per a dones. Pompeia et al., El 2009, alhora que estudia la presència d’un tercer cap del múscul Ptergoide lateral observat amb imatges, una zona d’inserció superoinferior en el disc de 4.L4 mm en dones i 4,67 mm en homes.

Certs estudis de recerca van indicar més específicament que aquestes fibres insereixen a la vora inferior del disc articular (Matsunaga et al., Usui et al., 2008); Un altre informe indica la presència de feixos musculars inserits només a la vora anteromedial de la càpsula articular en estreta relació amb el disc (Minarelli & Leberti, 1996). Un nombre considerable d’articles coincideixen que la inserció es troba generalment a l’àrea anteromedial del disc (Akita et al., 2000; Bade, 1999; Bravetti et al., 2004; Fujita et al., 2001; Wongwatana et al., 1994 ).

Christo et al. (1995), va informar d’una discrepància en el diagnòstic de la inserció de discs en observacions macroscòpiques i microscòpiques dels mateixos exemplars. En una inserció de disc de nivell macroscòpic es va observar, però, durant l’observació de la mateixa espècimen a nivell microscòpic, es va confirmar que això es produeix en la càpsula articular només, sense relació directa entre múscul-disc com el disc és Adossat fermament a la càpsula articular, donant la impressió que el disc i el múscul es van unir sòlidament.

Fujita et al. & NAIDOO va informar de la inserció del disc del capçal inferior del múscul Pterygoide lateral, mentre que Pompeia et al., va qualificar d’un tercer cap del múscul Ptergoide lateral amb una inserció completa en el disc amb una prevalença del 22%.

Percentatge d’inserció de discs del múscul Ptergoide lateral. Només 4 dels articles estudiats van respondre la investigació de la investigació sobre el percentatge d’inserció de discs de la part superior del múscul Pterygoide lateral. Durant els estudis histològics Bravetti et al., Va determinar que el capçal superior del múscul insereix a través de la fulla tendinosa a la frontera anterior del disc, aquesta inserció que constitueix el 2% del múscul total; NAIDOO & Juniper va informar que el 29,5% de les fibres del capçal superior de la inserció muscular Ptergoid lateral en el tercer medial del disc. A més, Bittar et al., Durant un estudi de 20 TMJ va assenyalar en 5 mostres que les fibres s’insereixen directament al disc i van constituir el 2,4% al 6,3% de la longitud superoinferior del múscul i, finalment, Filho et al., (2010a) determinat A través d’imatges que la inserció percentual del capçal superior del múscul Ptergoide lateral del disc és de 69,8 68,94%, amb valors més alts reportats en aquesta revisió.

Els nivells d’evidència d’articles científics analitzats. Analitzant tots els articles que es va determinar aquests són estudis descriptius de retallades transversals (MANTEROLA & Suazo, 2010), que va presentar el nivell d’evidència 1b (MANTEROLA & Zavando).

Discussió

L’objectiu principal d’aquesta revisió sistemàtica va ser revisar i dur a terme una anàlisi qualitativa de la literatura científica actual disponible a Medline, Lilacs i Scielo en referència a Inserció de discs de múscul Ptergoide lateral al disc articular TMJ.

La literatura analitzada no va satisfer adequadament la pregunta de recerca relacionada amb el percentatge de fibres musculars de pterigoides laterals que insereixen en el disc articulació temporomandibular humà. La majoria dels articles que estudiaven la inserció del disc del múscul no van informar de detalls amb un enfocament qualitatiu, que descrivien la forma general d’inserció a l’àrea de disc d’inserció a la TMJ. La majoria dels estudis eren de seccions transversals, (un nombre reduït de casos), amb la manca recurrent d’informació sobre la metodologia utilitzada per a la selecció de mostres i l’accés a la informació.

Només 4 articles van respondre a la investigació de la investigació, 3 eren estudis histològics i un estudi a través d’imatges; Tot amb seccions transversals amb proves adequades (1b). No obstant això, els resultats van ser diferents, els percentatges d’inserció que informen del 2% al 69,8% del capçal superior de la pterygoide lateral en el disc articular.

Apareix raonable les consultes de recerca de morfologia es responen amb estudis descriptius i dissenys de secció transversal , un nombre adequat de casos, una metodologia clarament descrita i reproduïble, per permetre als metges prendre decisions basades en proves morfològiques. Un primer pas va ser desenvolupat per Becker et al., 2009a, denominat el començament de la morfologia basat en proves (Suazo & MANTEROLA, 2009), no obstant això heterogeneïtat d’estudis i manca d’eines que permeten Meta analitzant les dades obtingudes en la literatura morfològica Rendiment d’ús pràctic d’aquesta metodologia més difícil (Becker et al., 2009b), comparació d’estudis i recomanacions basades en proves.

referències bibliogràfiques

Akita, K.; Shimokawa, T. & SATO, T. Relacions posicionals entre els músculs masticatoris i els seus nervis inervant amb referència especial a la Ptergoide lateral i MidMMedial Paquets musculars discotemporals de Temporalis. J. ANAT., 197: 291-302, 2000.

Bade, H. La funció de l’aparell disco-muscular a l’articulació temporomandibular humana. Ann. ANAT., 181: 65-7, 1999.

Ben Amor, F.; Carpentier, P.; foucart, jm & Meunier, A. anatomic i Propietats mecàniques del disc lateral adjunt de l’articulació temporomandibular. J. ORAL MAXILLOFAC. Surg., 56: 1164-7, 1998.

Becker, jo.; Woodley, S. J. & Baxter, G. D. morfologia bruta del múscul Vastus lateralis: una revisió anatòmica. Clixa ANAT., 22: 436-50, 2009a.

Becker, jo.; Woodley, S. J. & Baxter, G. D. Resposta a “El començament de la morfologia basada en l’evidència”. Clixa ANAT., 22: 854, 2009b.

Bittar, G. T.; BIBB, C. A. & Pullinger, A. G. Característiques histològiques de la inserció muscular Ptergoid lateral a l’articulació temporomandibular. J. Orofac. Dolor, 8: 243-9, 1994.

Bravetti, P.; Membre, H.; El Haddioui, A.; Gérard, H.; Fyy, JP; Mahler, P.& Estudi histològic JF de l’articulació temporo-mandibular humana i els seus músculs circumdants. Úra. Radiol. ANAT., 26: 371-8, 2004.

Coskun Akar, G.; GOVSA, F. & Ozgur, Z. Examen dels caps de la múscul Ptergoide lateral a l’articulació temporomandibular. J. Craniofac. Surg., 20: 219-23, 2009.

Christo, je; bennett, s .; wilkinson, tm & Townsend, GC Discal adjunt de l’home articulació temporo-mandibular. AUST. Dent. J., 50: 152-60, 2005.

filho, p. h.; Suazo, G. I. & Guimaraes, A. S. S. SUPERIOR DE LA MÚSCLE DE PTYGIDOID LA LATERAL inserció en articulacions temporomandibulars asimptomàtiques. Int. J. Odontostomat., 28 (4): 19-22, 2010b.

filho, p. h.; Suazo, G. I.; Zavando, M. D. & Guimaraes, A.S. Desplaçament de disc anterior i el capçal superior del múscul Ptergoide lateral. Un estudi de control de casos. Int. J. Morphol., 28 (2): 365-8, 2010A.

Fujita, S.; Iizuka, T. & Dauber, w. Variació de caps de múscul pterygoide lateral i morfologia del disc articular de l’articulació temporomandibular humana … Anàlisi anatòmica i histològica. J. REHABIL ORAL., 28: 560-71, 2001.

Heilings, dj; nielsen, il & McNeill, C. múscul pterigoide lateral i el temporomandibular disc. J. Orofac. Dolor, 9: 9-16, 1995.

Latarjet, m. & Ruiz-Liard, A. Anatomía Humana. 4a ed. Buenos Aires, Panamericana, 2004. p.1362.

MANTEROLA, C. & Zavando, D. Cómo Interpretar Los “Niveles de evidencia” en los diferents escenarios clínics. Rev. Chil. CIR., 6: 582-95, 2009.

Matsunaga, k.; Usui, A.; Yamaguchi, K. & Akita, k. un anatòmic Estudi dels músculs que s’uneixen al disc articular de l’articulació temporomandibular. Clixa ANAT., 22: 932-40, 2009.

Mazza, D.; Marini, M.; Impara, L.; Cassetta, M.; Scarpato, P.; Barchetti, F. & Di Paolo, C. examen anatòmic de la part superior del múscul Pterygoide lateral amb imatges de ressonància magnètica i dades clíniques. J. Craniofac. Surg., 20: 1508-11, 2009.

Minarelli, A. & liberti, E. Relação Entre o feixe superior do músculo pterigóideo lateral eo disco da ATM Humana: Estudo Ao Microscópio de Luz. Rev. Odontol. Univ. São Paulo, 10: 175-9, 1996

Moore, K. & Dalley, A. anatomía con orientación clínica. 5a ed. Buenos Aires, Panamericana, 2007. P.987.

Naidoo, L. C.Múscul Ptergoide lateral i relació amb el menisc de l’articulació temporomandibular. Surg oral. ORAL MED. PATHOL ORAL. Radiol oral. Endod., 82: 4-9, 1996

Naidoo, L. C. & Juniper, R. P. Anàlisi morfomètrica de la inserció del capçal superior del múscul Ptergoide lateral. Surg oral. ORAL MED. PATHOL ORAL. Radiol oral. Endod., 83: 441-6, 1997.

Naohara, H. L’estudi macroscòpic i microscòpic del múscul lateral lateral humà. Tsurumi Shigaku, 15: 1-26, 1989.

Palastanga, n; Camp, D. & SOPE, R. Anatomía i Movimiento HUMANO ESTRUCTURA i FUNCIONAMIENTO. 1a ed. Barcelona, Paidotribo, 2000. P. 506.

Rouvière, H. & Delmas, A. Anatomía Humana descriptiva, topogràfica i funcional. 10a ed. Barcelona, Masson, 2002. P.140-1.

Snell, R. anatomía clínica para estudiants de medicina. 6a ed. México d.f. McGraw-Hill Interamericana Editores, 2002. p.706.

suazo, I. & MANTEROLA, C. El començament de la morfologia basada en l’evidència. Clixa ANAT., 22: 783, 2009.

suazo, g. I. & MANTEROLA, D. C. Què es publica en morfologia humana? Tipus de dissenys i nivells d’evidència. Int. J. Morphol., 28 (2): 461-70, 2010.

Testut, L. & latarjet, A. Compendio de anatomía descriptiva. 22a ed. Barcelona, Salvat, 1972. P.155.

Usui, A.; Akita, K. & Yamaguchi, K. Un estudi anatòmic de les divisions del múscul Ptergoide lateral basat en les conclusions dels orígens i insercions. Úra. Radiol. ANAT., 30: 327-33, 2008.

Williams, P. & Warwick, R. anatomia grisa. 36a ed. Barcelona, Salvat, 1985. p.591.

Wongwatana, S.; Kronman, J. H.; Clark, R. E.; Kabani, S. & Mehta, N. Bases anatòmiques per al desplaçament del disc a la disfunció de la articulació temporomandibular (TMJ). Sóc. J. Orthod. Dentofacial. Orthop., 105: 257-64, 1994.

Zhang, l.; Sol, L. & MA, X. Un estudi macroscòpic i microscòpic de la relació entre el múscul de Ptergoide lateral superior i el disc de l’articulació temporomandibular. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 33: 267-9, 1998.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *