Recorrent el cos i el territori nacional: instruments, mesures i política a fins de segle XIX a Mèxic

Abstract:

el text interrelaciona les pràctiques mèdiques de mesurament de cossos i els mesuraments topogràfiques i geodèsiques d’enginyers a Mèxic al segle xIX. En una època productora de mesures, les seves històries convergeixen: cos i territori es converteixen en objectes de coneixement i de control, tots dos superfícies la geometria parla de l’espai nacional. Per mesurar-los, metges i enginyers feien servir instruments que, per les seves característiques, es desplaçaven (d’Amèrica a Europa o dins el país) per produir mesuraments objectius, intercanviables i estandarditzades. Però, les mesures resulten de la interrelació entre el que mesura, l’instrument i el mesurat, de manera que tot i que els seus usos estaven normats i estandarditzats, generaven valors situats i locals, responent a les exigències polítiques del seu temps. En aquest cas, mesurar cossos implicava dimensionar les races i el gènere; mesurar territoris equivalia a delimitar propietats comunals i crear propietaris particulars. En les mesures, trobada encarnades pràctiques epistèmiques que suposen valoració i perspectiva. Paraules clau autor Instruments matemàtics i metges, objectivitat científica, estandardització, coneixement local, comissió geográficoexploradora, Mèxic. Paraules clau descriptor Territori nacional, Mèxic, desenvolupament polític, Segle XIX, propietat. Traveling through the Body and the National Territory: Tools, Measures and Politics in the Late 19th Century in Mèxic This text juxtaposes medical practices involving the measurement of bodies and the Topographic and geodesic surveys Carried out by engineers in late 19th-century Mèxic. In an era known for generating measurements, these two històries Converged: body and territory became objects of knowledge and control, two surfaces whose respective Geometries spoke of the national space. To measure them, Physicians and engineers used instruments whose characteristics assured their circulation between America and Europe and within Mèxic, where they produced objective, INTERCHANGEABLE, Standardized measures; but they were the result of an interrelation: that of the people who Measured, the instrument and that which was Measured, sota although their uses were Normative and Standardized they generated values both situated and local in nature that responeu to contemporary political Demands: measuring bodies Meant dimensioning arrels and gender; while surveying territories Meant delimiting communal properties in order to create private ons. I argue that both types of measurement embodied epistemic practices that presupposed evaluation and perspective. Keywords Autor de Matemàtiques and Medical Instruments, Scientific Objectivity, Standardization, Local knowledge, Geographical Exploration Commission, Mèxic. Key Words Plus National Territory, Mèxic, political Development, 19th Century, Property. Percorrendo o corpo e o territori nacional: instruments, mesures i política no final do Século XIX no Mèxic O text inter-relaciona as práticas mèdiques de medição de Corpos i es medições topogràfiques i geodèsiques de engenheiros no Mèxic, no Século xix. Numa època productora de mesures, suas històries convergem: corporacions i Territori convertem-se em objectes de conhecimento i de controli, ambdues superfícies cuja geometria fala de l’Espai nacional. Per medi-les, metges i engenheiros usavam instruments que, per suas característiques, es deslocavam (dóna Amèrica à Europa ou dins do país) per produzir medições objectives, intercambiáveis i padronizadas. Mas, es mesures são resultat dóna inter-Relação entre o que es mede, o instrument i a mida, de manera que mesmo quando Seus usos estavam normatizados i padronizados, geravam valors situats i locais, respondendo às exigències polítiques de su tempo. Neste cas, mesurar Corpos implicava dimensionar es raças i o gènere; mesurar territoris equivalia a demarcar propriedades comunitàries i criar propriedades privades. Nes mesures, va trobar encarnades práticas epistèmiques que supõem valoração i perspectiva. Palavras-chave Instruments matemàtics i metges, objectivitat científica, estandardització, coneixement local, comissió geogràfic exploradora, Mèxic. Palavras descriptives territori nacional, Mèxic, Século XIX, odesenvolvimiento polític, propriedade.

Access from your library

This is a preview. Get the full text through your school or public library.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *