Turbina Francis


Cambra espiralEditar

Té com a funció distribuir uniformement el fluid a l’entrada de l’rodet. La forma en espiral o caragol es deu al fet que la velocitat mitjana de l’fluid ha de romandre constant en cada punt de la mateixa. La secció transversal de la mateixa pot ser rectangular o circular, sent aquesta última la més utilitzada.

PredistribuidorEditar

Està compost per àleps fixos que tenen una funció netament estructural, per mantenir l’estructura de la caixa espiral i conferir rigidesa transversal, que a més tenen una forma hidrodinàmica per minimitzar les pèrdues hidràuliques.

DistribuidorEditar

és un òrgan constituït per àleps mòbils directors, la missió és dirigir convenientment l’aigua cap als àleps de l’rodet (fixos) i regular el cabal admès, modificant d’aquesta manera la potència de la turbina de manera que s’ajusti en el possible a les variacions de càrrega de la xarxa elèctrica, alhora d’adreçar el fluid per millorar el rendiment de la màquina. Aquest rep el nom de distribuïdor Fink.

Rotor o rodeteEditar

És el cor de la turbina, ja que aquí té lloc l’intercanvi d’energia entre la màquina i el fluid. En forma general, l’energia de el fluid a l’hora de passar pel rodet és una suma d’energia cinètica, energia de pressió i energia potencial. La turbina converteix aquesta energia en energia mecànica que es manifesta en el gir de l’rodet. El rodet al seu torn transmet aquesta energia per mitjà d’un eix a un generador elèctric on es realitza la conversió final en energia elèctrica. El rotor pot tenir diverses formes depenent de el nombre específic de revolucions per al qual estigui dissenyada la màquina, que al seu torn depèn de el salt hidràulic i de el cabal de disseny.

Tub de aspiraciónEditar

És la sortida de la turbina. La seva funció és donar-li continuïtat a l’flux i recuperar el salt perdut en les instal·lacions que estan per sobre de el nivell d’aigua a la sortida. En general es construeix en forma de difusor, per a generar un efecte d’aspiració, el qual recupera part de l’energia

  • àleps directors (en color groc) configurats per a mínim cabal (vista interior).

  • àleps directors (en color groc) configurats per màxim cabal (vista interior).

  • Rodet d’una turbina Francis, Presa Grand Coulee.

  • Espiral d’entrada d’una turbina Francis, Presa Grand Coulee.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *