Boletín Oficial da Axencia Estatal do Estado

1. Entidade colaboradora: datos e datos xerais para obter información: a) Axencia: Servizo de Saúde andaluza. Hospital Universitario Rexional de Málaga. b) Dependencia que procesa o ficheiro: Plataforma de loxística sanitaria de Málaga. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: ver punto 1 b). 2) Enderezo: Avda. Carlos Hay, S / N. 3) Localización e código postal: Málaga 29010. 4) Teléfono: 951 29 10 33. 5) Telefax: 951 29 14 48. 7) Dirección de Internet do perfil de contratación: www.juntadeandalucia.es/contratation. d) Número de ficheiro: CCA. 6DLX-KP. 2. Obxecto do contrato: a) Tipo: subministración. b) Descrición: subministración de material sanitario (sondas) para os centros de saúde vinculados á plataforma loxística sanitaria en Málaga. 3. Tramitación e procedemento: a) Procesamento: ordinario. b) Procedemento: aberto. 4. Valor estimado do contrato: 1.055.025,69 euros. 5. Basto de licitación: a) Importe neto: 251.196.60 euros. Importe total: 276.316,26 euros. 7. Requisitos específicos do contratante: b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: a documentación indicada nos artigos 75.1 c) e 77.1 a) de TRLCSP, do 14 de novembro de 2011, proporcionarase nos termos previstos no PCAP. 8. Presentación de ofertas ou solicitudes de participación: a) Data de presentación: 21 de abril de 2014 (catorce horas). c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: ver o punto 1 a). Rexistro xeral. 2) Enderezo: Avda. Carlos Hay, S / N. 3) Localización e Código Postal: Málaga 29010. 9. Apertura de ofertas: a) Descrición: Boraxe do Hospital Universitario Rexional de Málaga. b) Enderezo: Avda. Carlos Hay, S / N. c) Localización e código postal: Málaga 29010. D) Data e hora: anunciarase no taboleiro de anuncios do 3º andar do Pavillón do Goberno do Centro e no sitio web do hospital con, polo menos 72 horas de profilencia. 10. Gastos de publicidade: serán en nome do premiado. 11. Data de enviar o anuncio ao “Diario Oficial da Unión Europea”: 12 de marzo de 2014.

Sevilla, 12 de marzo de 2014.- O director xeral do Servizo de Saúde Andaluza, PD, Director Xeral de Xestión e Servizos Económicos, Horacio Pijuán González.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *