Como deducir o gasto en mercadorías de investimento: amortización en sociedades

Facebook
twitter
Google +

Cando realizamos a compra dun elemento inmobilizado, é dicir, calquera ben destinado a servir duradeiro nas actividades da empresa, non se rexistra ningún gasto como tal, pero que recoñécese no activo non actual do equilibrio e será a través da súa depreciación ao longo do tempo cando rexistraremos sistematicamente os gastos implicados, que se coñece como amortización.

Segundo a resolución do 1 de marzo de 2013, O Instituto de Contabilidade e Auditoría de contas, que se emiten os estándares de valoración de rexistro e activos de investimentos materiais e inmobiliarios, a amortización da solución material dependerá do prezo da adquisición do bo, o seu valor residual, a súa vida útil e o método de amortización emp Ler, independentemente das consideracións fiscais.

Con todo, estas consideracións fiscais serán precisamente que farán que a amortización rexistrada sexa deducible (ou non) no imposto sobre sociedades ou no imposto sobre a renda das persoas físicas, no caso de autonomía.

Sempre que sexa posible, recoméndase que o reembolso rexistrado coincide con contemplación coa amortización fiscalmente deducible para evitar os erros de finalización dos modelos fiscais de declaración e cales son as comprobacións tributarias futuras e inspeccións.

Amortización deducible nas sociedades:

A forma máis común de proceder a deducir a amortización dos inmobilizados é a través da aplicación da táboa de coeficientes de amortización lineal establecidos no artigo 12.1.A) da Lei fiscal sobre sociedades.

Dixo a táboa Define por cada elemento inmobilizado un coeficiente lineal máximo e un período de A Amortización máxima, de tal xeito que o importe amortizado será deducible resultante da aplicación dun coeficiente composto dentro dos seguintes intervalos (ambos incluídos ENDS):

Centros

plantas de enerxía nuclear

IV id = ”

Tipo Coeficiente lineal deducible
obras civís
Work Civil
PAVEMENTAS
Infraestrutura e obras minería
Plantas de enerxía hidráulica
Centros de carbono
central RENOWABLES
Outros Centrais
Edificios
Edificios industriais
dedicado exclusivamente a escalar
Almacéns e depósitos (gaseosas, líquidos e sólidos)
Comercial, administrativo, servizo e edificios de vivenda
.REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERXIA
Cables
restauración Instalaciones
Maquinaria
EQUIPOS MÉDICOS Y ASIMILADOS
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
locomotoras, vagóns e equipos de tracción
BUQUES, AERONAVES
ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
Elemen TOS DE TRANSPORTE externo
Autocamiones
Mobiliario Y Enseres
MOBILIARIO
LENCERÍA
CRISTALERÍA
Útiles y Herramientas
MOLDES, MATRICES Y MODELOS
Otros Enseres
EQUIPOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS. Sistemas e programas
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.
producciones cinematográficas, fonográficas, vídeos y series audiovisuales
ETROS ELEMENTOS

inclusO se puede multiplicar por 2 la cantidad derivada de aplicar el coeficiente de amortización lineal máximo cuando se trate de elementos de inmovilizado material usados .

Sin embargo, como comentúbamos Al principio Non é o Único Método Posible para que a Amortización do mar deducible. También se permite Utilizar:

  • un acosaje constante sobre o valor Pendiente de amortización (que non podrá ser inferior ao 11%),
  • o método dos números dígitos,
  • Plan da ONU FORMULADO POR O CONCURSIÓN E Aceptado por la Administración Tributaria,
  • o Cualquier Otro Siempre que o contribuínte Justifique Su importe.

sen obstante , Podrán amortizarse libremente:

  • Los Elementos de Inmovilizado das Sociedades Laborales (SAL Y SLL) AFECTOS A LA REALIZACIÓN DE SUS CURSICIDADES Y ADQUIRIDOS Durante Los Cinco Primeros Años A Partir de la Fecha de Su Calificación Como contos.
  • Os Elementos de Inmovilizado das Explotaciones Asociativas Prioritarias de Acuerdo con Lo Despuesto en La lei 19/1995, de 4 de xullo, de Modernización de Las Explotaciones Agrarias, adquiridos Durante Los Cinco Primeros Años A partir de la fecha de su reconocimiento como contos.
  • Los Elementos del Inmovilizado Afectos A Las Actividad ES De Investigación e Desenvolvemento (Excepto os edificios).
  • Los Elementos Del Inmovilizado Material Nuevos Cuyo Valor Unitario NON EXEDA DE 300 EUROS, HASTA EL LÍMITE DE 25.000 EUROS REFERIDO AL PODOODO IMPOSITIVO.

Además, para as entidades de redución Dimensión Existe La Posibilidad de Aplicar la Liberdade de Amortización A Todos os Elementos Nuevos de Inmovilizado SI Cumpen Una Serie de Condiciones Respecto Al Incremento e Mantenimiento de La Plantilla Media de Empleados.

incluso si non se cumplen estos requisitos siempre Podrán disminuir su factura fiscal aplícano el doble del coeficiente de amortización lineal máximo un elemental nuevos de inmovilizado por el simple hecho de ser entidades de redución dimensión.

Amortización deducible en autónomos:

en el siguiente enlace puede ver la deducibilidad de las amortizaciones en los autónomos en Función del régimen fiscal en que se encuentren.

Desde Supercontable poñemos á súa disposición o asesor de contabilidade coa que coñecerá en todo momento cal é o asento correcto que se realizará en cada situación ea súa repercusión tributaria, ademais de resolver calquera Outra dúbida de contabilidade dun xeito rápido e sinxelo.

Ligazóns de interese:

Novas táboas de amortización

Incentivos fiscais para a dimensión de entidades reducidas.

Activación de gastos financeiros na compra de inmobilizado.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *