estrés para a sobrecarga do coidador informal de persoas dependentes

As últimas transformacións españolas trouxeron con el moitos cambios na piramidolación, entre eles o aumento de o número de persoas dependentes. Este fenómeno causal ao aumento da esperanza de vida e ao envellecemento crecente da poboación. En España hai máis de dous millóns de persoas dependentes que dependen tanto dos coidadores profesionais como non profesionais. A familia é a principal fonte de coidado informal.

Autor: Fernando Escobar Alonso. Cartagena, Murcia

Coautores: Francisco Prieto Paredes, María Gil Soler, Yolanda Gallegofrancisco

Resumo

Metodoloxía: Exposición unha revisión bibliográfica dos artigos publicados en JournSDonde e tratou a cuestión do estrés que sofren de coidadores responsables do coidado das persoas dependentes. Grazas ALA boa información coa que se conta e publicouse neste artigo é capaz de desenvolver e desenvolver este artigo.

Conclusión: O papel de Crecidador CFuncal no coidado dos segundos, os YDemandas deste complemento, Afortunadamente, o recoñecemento e a consideración por parte das institucións están sendo improgresivamente.

Palabras clave: papel, coidador informal, coidado a longo prazo, carga.

Introdución

A Organización Mundial de Lasalud (WHO) establece que “a dependencia é a limitación da actividade para paralealizar algunhas actividades clave e que require axuda humana que non estaría acostumada a un adulto saudable” e que “é dependente de Lapersona que non é Completamente capaz de coidar de si mesmo, para manter unha calidade de vida Unalla, de acordo coas súas preferencias, co maior grao de competencia, autonomía, participación, satisfacción e dignidade posi Ble “.

Outras definicións, ALA similar anterior, son as definidas por Garcés, O’Shea, Pacolet,

Public-TFG-Book-ISBN

IMSERSO, OFERT DEFENDER, SEGG e A Asociación de Xerontoloxía multidisciplinar.

Todos eles teñen conceptoscomunes que definen a dependencia:

 • Non hai xerador de dependencia causepuntual: a dependencia é o resultado da perda de autonomía física ou mental, dunha diminución funcional dunha discapacidade

pero alí Non hai ningunha causa clara.

 • necesidade de axudar a outra persoa: esta axuda provén dos sectores formais e informais. A latención formal provén de recursos públicos públicos e privados e de saúde privada asignados a coidadores con diferente dependencia. A axuda informal

provén da familia e / ou recaída, é gratuíta de balde e trae grandes sacrificios de tempo, lecer, saúde e traballo.

 • Asistencia durante un longo período de tempo: o seu coidado chámase “coidado a longo prazo”.
 • Actividades de Lavide Daily: distínguese dous grupos de actividades:
 • actividades básicas diariamente LIFE (ABVD): están orientados a coidados persoais e permítenlles manter un intérprete mínimo e un nivel básico de calidade de vida
 • Actividades Institucións da vida cotiá (AIVD): aqueles cuxo obxectivo será unha persoa no seu contorno.

Lei 39/2006, de 14 dedicación, promovendo autonomía persoal e atención á dependencia das persoas, contempla a prevención, atención e axuda aos perdedores que están en situacións de dependencia.

a sociedade española degeriátrica e a xerontoloxía (SEGG) e a Fundación de envellecemento e salud Táboa que hai 2,3 millóns de persoas dependentes do noso país, que require axuda dun coidador, onde o 80% dos casos non é profesional e ten familia relativa. Varios estudosAstablish que o 88% dos coidadores en España son mulleres de mediana idade, que sofren problemas relacionados coa presión psicolóxica á que se someten. Sendo a persoa principal para proporcionar todas as necesidades da persoa dependente, os coidadores son descoidados, esquécense, ven as súas relacións e aparecen as súas vidas por un longo período de tempo. Estes coidadores sufriron grandes cambios nas súas vidas, os EASTOS trouxeron con eles alteracións de carácter e humor. Estas alteracións afectaron un 69% en problemas físicos e un 49% hanguisticado á saúde mental. Por todo isto, a dependencia, agora está en día un problema unseerio de gran magnitude que trae consigo consplicacións sociais, psicolóxicas, económicas, políticas e familiares.

Perfil da persoa dependente

A situación de dependencia pode vir de managerperantina ou gradual. Dentro das variables sociodemográficas, a idade leste dos grandes factores que explican a dependencia e a evidencia empírica da estreita relación entre ela e a idade avanzada. Táboa 1. Perfil da persoa dependente. (ElaboraciónPropy) anexo 1.

Coidado a longo prazo e os seus tipos

Coidados de longa duración (CLD) implican unha intensidade progresiva da mellora, xa que a cantidade e frecuencia de garantir como aumenta o grao de dependencia. Os incorporados non queren curar unha enfermidade senón:

anuncios

selección de máscaras FFP2 aprobadas e probadas

PRE PRODUCTS

Cargar máis

 • Fomentar a maioría da maioría da vida.
 • minimizar, restablecer ou compensar a perda de funcionamento físico e / ou mental.
 • fomentar que a ribeira dependente de LeApersona manteña un nivel de operación óptimo.
 • proporcionar a vida máis independente posible.
 • Asistir á xente de completar as tarefas esenciais do Vity.
 • Manteña a limitación de al mámimola de niveis de función, saúde e benestar mental e social. Coidados a longo prazo DentroDode (CLD) Podemos atopar unha ampla gama de servizos:
 • Servizos médicos Ode Health
 • Servizos sociais
 • Servizos de Larlealización de actividades de Vida diaria: servizos persoais ou carepersonal, tarefas domésticas, xestión diaria de tarefas, xestión e lama e transporte
 • subministración de técnicas de deyuda como muletas e camiñantes
 • sistemas avanzados: sistemas de emerxencia e recordatorios de ordenadores Deta de medicación
 • Adaptación Yhabilitation of Vivenda
 • Servizos de apoio
 • Servizos de transporte

O coidado pode ser proporcionado a un nivel institucional ou universitario ou comunitario. O coidado institucional a longo prazo (CLD) é empregado cando unha persoa abandona a vivenda no Quereside para pasar a un centro onde recibe atención a longo prazo, permanentemente ou temporalmente. A atención domiciliaria caracterízase pola permanencia da persoa dependente na súa propia casa ou ao desprazar aos seus coidadores, ten como obxectivo manter a xente dependente do seu contorno habitual. Difercionadamente, no caso de descoidado, o suxeito con dependencia recibe a atención exclusiva, mentres que a atención comunitaria realízase nun centoexterno no domicilio ambulatorio durante o día, coñecido como comocentrons.

Tipos de coidadores

Podemos distinguir entre as drogas do coidador:

Carsegadores formais: sonpersons que reciben unha retribución económica para proporcionar coidados profesionalmente cualificados e están cualificados para a práctica da asistencia. Coidados persoais, visitas de enfermería e tarefas de Delhogar. Ademais, están ligados a un sistema de servizos organizativos: organizacións gobernamentais locais e organizacións non gobernamentais (ONG) e organizacións de lucro.

Cardiversos informais: prestan atención sen recibir ningún tipo de compensación económica para pagar isto tarefa. Non teñen formación formal para proporcionar atención nitampal sobre as necesidades físicas e / ou mentais causadas pola enfermidade / discapacidade. Os coidadores informais normalmente pertencen ao seguinte ambiente da persoa dependente: familiares, veciños e amigos, etc. Estes semántanse nas actividades de atención e coidado ás necesidades e axudan regularmente e deforman continuamente a persoa dependente ao longo do día.

Selección de chapeus chirofan

PRE PRODUCTOS

Cargar más

Especificamente, Careformales representan ao redor do 75% de toda a axuda que recibe persoas dependentes nos países desenvolvidos, correspondente ao 25% que permanece a longo prazo coidadosos por entidades públicas e privadas. Segundo a Organización Mundial da Saúde, o aumento da cantidade de información e formación de coidadores informais en determinados países está sendo observada e houbo formularios de implementación para este traballo.

Características xerais do coidado informal

 • materiais de coidado informal na casa da persoa dependente.
 • O carerinformal eo receptor de coidados comparten a mesma casa.
 • informalImplain A prestación de tarefas de atención múltiple centrada na axuda para pararizar as actividades básicas e instrumentais da vida cotiá.
 • coidados -formales son subministrados diariamente e intensamente.
 • Carers adoitan asistir a un único personaxe competente.
 • O coidado informal ten unha duración prolongada que dura anos.
 • O coidado informal será asumido por unha persoa única, o principal coidador.

Perfil de coidador informal

Datos internacionais, europeos europeos confirman que a familia é o principal provedor de informal preciso para os dependentes.

Outra das preguntas máis claras ao estudar o perfil dos coidadores informais é que o coidado é unha cuestión de mulleres, xa que no gran coidado aínda é predominante ou a realización desta tarefa por parte da muller. Táboa 2. Resumo da táboa do perfil do coidador informal (elaboración propia) Anexo 1.

O 76,3% dos coidadores principais son mulleres, cuxo perfil é Entre 45 e 64 anos e reside na mesma casa enel que realiza o seu traballo. O 63,7% deles tiveron que reducir o seu tempo libre para asistir con éxito á persoa dependente, e ao 54,4% deles esta tarefa tivo concesión no seu traballo e vida económica.

Esta asistencia é invariable, intensa e prolonga ao longo do tempo. Aos poucos, está empeorando, xa que a dependencia aumenta ao longo dos anos. A enfermidade está a alargar, a lesión é cada vez máis difícil para o coidador informal que comeza a perseguir máis axuda que non pode atopar.

Concepto de carga e consecuencias sobre o coidador informal

está en O comezo da década dos 60 cando este concepto é mencionado por primeira vez explicando a percapidación de carga polo coidado dependente na casa. A noite de carga describe a consecuencia física, emocional e económica para evitar o coidado. Zarit e colaboradores identifican a carga xerada pola prestación de coidados como “un estado resultante da acción do coidado dunha persoa dependente ou maior, un estado que ameaza a saúde física e mental do coidador” de xeito similar, outros autores teñen describiu a carga do impacto que o coidado sofre sobre a súa saúde física, física, outras relacións familiares, traballo e os problemas económicos do coidador. Este termo non se pode resumir nun só concepto, senón que debe entenderse dentro dun proceso-dimensional.

A carga do coidador é sen procesos de estrés que ten consecuencias importantes sobre a saúde física, mental e benestar do coidador. Non só se debe ter en conta o impacto fisiolóxico e emocional ao estrés, pero tamén, é Necesario coñecer as recush negativas que un coidador pode ter sobrecargado sobre a lacidade e a continuidade da asistencia proporcionada aos coidadores informais.

informais Coidado coa vida do dependente: medicación, hixiene, hixiene, toma de decisións por eles, ect, superando as sospeitas físicas e psíquicas, causando un estrés crónico e sobrecargas de sobrecarga. Os días de axuda son moi prolongados, oscilados oito ou máis horas diarios. Por todo isto, os coidadores comezan a asumir problemas físicos, como feridas cervicales, lumbares, musculares de oarticulum. Os propios problemas físicos e mentais do caregorprovocados informais por sobrecarga fan-los a si mesmos en consumidores sanitarios sanitarios.

A carga do coidador, como a solicitude de estrés, ten efectos sobre a saúde mental que aparecen depresiva feminina, ansiedade, rabia e hostilidade. A resposta inadecuada á Unntés emocional crónica trae un agotamiento físico e psicolóxico, ademais dunha actitude fría e destercer na relación con outros e comprensión da incompatibilidade coas tarefas que hai que realizar e manter a culpa. Táboa 3. Caregirl Stress Consufects (elaboración propia) Anexo 1.

A carga ou o estrés do coidador é ter efectos sobre o receptor de coidados, sendo o principal ser a institucionalización prematura e o maltrato cara aos Lakers dependentes.

Recursos formais para aliviar a carga do coidador

O tempo de coidado sproteccional a agravamento do estado da persoa que asistiu. A maioría das investigacións suxiren que a asistencia a través de recursos formais son axencias para mediar o proceso de estrés e reducir a carga do coidador informal.

A investigación revela as familias cuánticas e os membros informais que serven ás persoas dependentes de manter o dependente na casa para recibir o coidado de lonxitude, ligándoo cunha maior lonxevidade e calidade de vida do personaxe competente.

Servizos de apoio formal para aliviar a carga de coidadores informais son coñecidos como servizos de descanso. O propósito do servizo West é aliviar ao coidador dunha forma regular ou temporal de rompensabilidade e as demandas do coidado. Esta pausa permítelle coidadosamente coidadosamente e dedícate a outras actividades ou obrigas.

Hai tres tipos de servizos dispoñibles:

 • Servizo de asistencia (SAD): consiste en Recibir asistencia periódica para coidar o personaxe competente durante un tempo determinado mentres o Carericipal está ausente ou realiza tarefas. Son exemplos de coidado de servizo doméstico: tarefas deliberías, coidados físicos, supervisión e acompañamiento do centro de persoas, etc.
 • Day Center: a persoa dependente vai a un centro supervisado e estruturado durante o día en que social e A asistencia sanitaria é proporcionada, mentres que o coidador ten tempo libre para paralizar outras actividades ou descanso. Esta forma de axuda doméstica, contacto social para a persoa dependente.
 • Residencia nocturna: ingresos da persoa dependente nunha residencia, hospital ou outro tipo de centro institucional por 24 horas ao día, por un período de O tempo que oscila desde as semanas da noite superior, dependendo das necesidades do coidador principal e dedependente.

Varios autores conclúen que o coidado de descanso ten unha variada sensación sobre a carga do coidador, incluso afirmando O servizo de axuda na casa é un tipo de asistencia importante, pero non alcanza un papel tan alto como para poder reducir o estrés, a experiencia informal dos coidadores.

Por outra banda, hai unha intervención sen importancia que demostra Unha certa eficacia no relevo de Lick do Caregista, son coñecidos como programas comerciais ou psicoeducativos. Estas intervencións están deseñadas para pararificar ou aumentar as habilidades do coidador na xestión do coidado do paciente preciso. Os seus obxectivos son para reducir a carga, os elestrés e a incomodidade que apoian aos coidadores e, sobre todo, mellorando o coidado do coidado que reciben os dependentes.

Este tipo de intervencións utilizaban un variado intervalo de procedementos , estratexias e formatos de desenvolvemento que desenvolven a aprendizaxe das estratexias comprometidas por precisión informal. Dentro destas intervencións podemos atopar: grupos de derrocamento, autoaxuda e axuda-mutua, formación en técnicas cognitivas-comportamentais para resolver problemas, para a tensión do estrés, etc. En xeral, están baseados na información, a aprendizaxe desactivada e o apoio emocional.

Finalmente, vale a pena notar que hai un alto número de coidadores que se negan a participar nestes programas porque consideran que non o fan Necesita axuda ou porque non teñen tempo suficiente. Para asistir ás sesións de intervención.

Conclusión

Aínda que a evidación suxire que hai procedementos para reducir os coidadores informais e facilitar a Mellor enfrontamento do coidado, aínda hai moitas liñas de investigación abertas que poden contribuíntes fundamentais para mellorar significativamente a atención con este problema.

O papel dos carescensinformais no coidado dos dependentes, así como as necesidades e demandas deste Grupo, afortunadamente, son obxecto de recoñecemento e consideración non progresivos polas institucións.

c Uptar ao coidador, que estourou e decidiu que momento é adecuado para pedir axuda ou eryngress nunha residencia é esencial para a calidade de vida de Unityfamily, tanto os que lles importan e os que teñen coidado.

Anexo 1

Táboa 1. Perfil á persoa dependente. (Elaboración propia)

Enfermidade e lesións: presenza Decenfementidade crónica

Factores de risco

 • idade máis antiga
 • muller
 • Low Leveling
 • Widow
 • baixo nivel de desencadenos
 • baixa clase social
 • malos hábitos Desalic e vida

factores psicosociais

 • Mestre máis baixo
 • Dispuencia cognitiva
 • depresión
 • Pobre HealthAuto Percale
 • illamento social, baixo soporte social

Táboa 2.Resumo de táboa Perfil Sociodemographic Caregiver (Elaboración propia)

Perfil sociodemográfico do coidador informal

 • Familia dos Lakers dependentes: muller ou filla
 • entre 45 -65 anos
 • non funciona
 • Nivel de menor
 • Low LevelOciocioEconomic

Táboa 3. Consecuente estrés do coidador (Elaboración propia)

Consecuencias do estrés do coidador

 • Iractibilidade

 • ansiedade

 • depresión

 • problemas cognitivos

 • saúde física

 • esgotamento

bibliografía

 • yanguaslezaan, jj, leturia arrazola, fj, & Leturia Arrazola, M. (2000). Informar e coidar de persoas maiores dependentes. Papeis de psicólogos, (76).
 • Ramírez, V. J. A., do río, B. R., Russell, M. E.r., & LOPEZ, C. G. F. (2008). Validez da entrevista de carga Zarit nunha mostra de coidadores informais. Psicoloxía e saúde, 18 (2), 237-245.
 • Pérez, R. C., Prados, c. F., & Venegas, J. M. R. (2009). Careformal de persoas maiores dependentes e de estrés: a intervención psicoeducativa. Scientia: Journal multidisciplinar de Ciencias da Saúde (14), 9-19.
 • Moya-Albiol, L. (2012). Coidado informal: unha visión actual. Revista de motivación e emoción, 1, 22-30.
 • Márquez-González, M., Baltar, Al, Ponte, CP, & Romero-Moreno, R . (2009). O optimismo como factor de moderador da moderación do estrés e depresión dos coidadores informais de persoas maiores. Revista Española Degeriatria e Gerontoloxía, 44 (5), 251-255.
 • Pérez Jiménez, D., Rodríguez Salvá, A., Herrera Naughty, DM, García Roche, R., Echemendía Tujabens, B. , & Chang de la Rosa, M. (2013). Caracterización de sobrecarga e estilos afrontando o carerinformal de pacientes dependentes. Revista de hixiene e epidemioloxía cubana, 51 (2), 174-183.
Pechar

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *