Expresións e asporismos legais latinos

Déixolles un documento que atopei coas expresións legais latinas máis comúns e os aforismos:

Editado: seguín continuamente con expresións que non están relacionadas, polo que vou seguir actualizando este documento indefinidamente (máis ou menos, 🙂

Actualizado 12/09/2013

AB

Expresións con

oposto sensu.- Interpretación na dirección oposta (AG)

a fortiori.- Argumento por razón do máis forte.

agere non valenti non cobrit praescriptio.- Non execute a receita contra quen non ten virtude (é lexitimado) para actuar

a Limine Litis.- Expresión latina que significa a inadisión dun Demanda por falta de requisitos legais ou sufrimento de defectos formais.

A Maiori Ad Minus.- Argumento de maior que menos

a Mensa et Toro: Divorcio ligado

Un anuncio menor de maius.-argumento de menos a maior

un número domino.-argumento que non é propietario

un pari.- argumento baseado en razóns de semellanza e igualdade

a posteriori.- Argumento de acordo coas consecuencias

a priori.- Argumento do que precede

un quo.- De quen

AB absurdo, abs e absurdo .- Como absurdo (alejandro garzo)

ab contraris.- polos adversarios (AG)

ab initio.- Desde o principio

Ab intestate.- sen facer un testamento. 2.-Sucesión hereditaria regulada por lei cando unha persoa morre sen un testamento válido. 3.- Procedemento para distribuír os activos desta persoa

AB IRAT: enojado.

ab ORIGINIRE.- DA ORIXE (AG)
AB OVO.- DO OVO (AG) )

Ab One Disce omnes.- Porque un só coñece aos demais (AG)

Ab utraque Parte.-só e do outro

Alertio IcTus: Cando o que pasou non coincide co pensamento

Abiuracy: denegación xurada da tenencia ou débito dunha cousa

abusus non Tollit USUM. O abuso non elimina o uso (AG)

abusus non usus, sede corrompida.- O abuso non é usado, é corrompido

Accesorio non ducit, SED SUMEU suum.- Accesorio Segue a sorte do Principal

Accesorium Sequitur Principale: o accesorio depende do principal e segue o destino deste.

aceptilatio: extinción dunha obrigación nacida de estipulatio.

Accessio: Modo de adquisición de propiedades.

Accessio posesión: Facultade do sucesor dun título particular.

Accessoritum Cedit Principal: o accesorio segue o principal.

Acesssorium Quitter Principal: As cousas de accesorios deben ser sacrificadas e seguir o destino das principais.

Accipiens: Tema que recibe o pagamento.

Actio: medio legal usado En particular, para poder entrar nun determinado proceso para protexer os seus intereses.

ACT PUBLION PROBANTI é IPSA.- Os instrumentos públicos son probados por si mesmos

Actio AD Exhibio Endum.- Facultade que ten a todos os que pretenden participar nun móbil, pedir ao seu posuidor que o mostre para identificalo correctamente.

Actio Aestimonia.-O que corresponde ao comprador por demanda Do vendedor unha redución de prezo cando a cousa de venda sofre de vicios ou defectos ocultos

actio aquae pluviae arcendae: acción pola que o curso natural varía, causando o dano do demandante, volve a estes ao seu curso normal.

actio auctoritatis: acción en virtude de que o alienador, que non era realmente propietario da cousa, nun mancipatio, tivo que pagar o dobre do valor deste actor e adquirir, se isto perdeu a cousa para o reivindicación do propietario real.

actio capitalis: acción criminal en virtude de que se solicita a imposición dun castigo corporal.

ActIO Certae CDATDE PECUNIAE: Acción concedida ao acredor para reclamar o debedor dunha determinación Cantidade Inada dada como préstamo.

Actio Communi Divivd: Procedemento para a división da propiedade.

Actio Firecati: Acción concedida ao completo para esixir a devolución do obxecto do Contrato no formulario acordado.

Conducción de Acción: acción de boa fe, utilizada no contrato de arrendamento para protexer ao inquilino para consumir o que se contrata.

Actio Confessoria: acción a través do cal O recoñecemento e protección dunha servidume están destinadas.

Actio Damni: acción de dano con diversas aplicacións (en Turba Dati, en Iniuria Dat …).

Actio Damni Infecti.- Acción para danos

actio resinsi: acción exercida polo garante para reclamar o debedor o que pagou o acredor.

Actio Depositi: acción que exerce o depositante co depositario para alcanzar o consumación das obrigacións derivadas do contrato de depósito.

Actio de Depositi contrario: acción que exerce o depositario para acadar a consumación das obrigacións derivadas do contrato de depósito.

Actio Doli: acción infamant usada, para esixir unha compensación , pola parte contratante que foi vítima de Dolo ou fraude.

Actio de EO QUOD LOCO: Acción Honorífica arbitraria para a que se solicita o acredor que se levou a cabo o pagamento dunha débeda nacida por Stipulatio en diferentes lugares a, ao principio, acordado.

Actio de finium regandorum: Exercita a acción civil en caso de conflito en torno aos límites ou extensión dunha facenda específica.

Actio de in REM Verso.-Acción de enriquecemento sen causa

Actio en Personam.-Acción persoal

Actio en Agri Mode: Acción exercida nos casos de transmisión por mancipatio cando a fraude existiu na extensión da granxa transmitida.

actio de Pastu Pecoris: acción civil que protexía o propietario dun fondo no que había p Ácido estranxeiro causando danos ao primeiro.

Pauperie Actio: acción civil que foi exercida polo propietario dun fondo no que causou danos a unha mascota estranxeira e cuxo efecto era compensación económica ao primeiro ou ao Entrega a isto do animal causante.

Peculio Actio: Acción honoraria pola que a condición condenada por un negocio fraudulento realizado cunha filifamilia é compensada polo peculio da mencionada fili.

Actio De Pecunia constitúe: Acción Honorífica que o acredor exercita no caso de que o deve dor non pague o período de pagamento instituído por este último a través dun prazo de “Constitución” e admitido polo primeiro.

Actio EMPTI: Acción Civil pola que o comprador de boa fe esixe a cousa que lle vendeu.

Actio Ex Stipulatu Utti: Acción concedida ao acredor para reclamar o cumprimento dunha obriga incerta, nacida de “Stipulatio Unverta”.

Actio Erciscundae Familia: acción civil a través da Cua L Os co-cabelos legais esixen os seus dereitos sobre a herdanza, ao mesmo tempo, o exercicio do demandante e os acusados.

actio fiduciae: acción persoal infamant exercendo polo debedor dunha fiducia para esixir do acredor o cumprimento do cumprimento de obrigas propias.

Actio Furti: acción criminal inflamiente que exerce o propietario ou responsable do roubo contra o ladrón e circunscribindo aos seus cómplices e fili en casos de ser “paterfamilias”. (Dúas variantes: Manifesti e NEC Manifesti).

Actio Furti Prohibiti: Acción honoraria Exercicio contra a materia que ocultaba un obxecto roubado rexeitouse á súa procura.

Actio iniuriarum: acción criminal intransmisible e infame, exercitável contra a causa dunha lesión moral ou corporal a un suxeito.

actio iudicati: o exercicio de acción polo demandante contra o acusado a ser executado; O xuízo dictado polo Iudex.

Actio en Script.-Real Acción

Actio Publicacións en causa: o comportamento criminal realizado nun estado de ininceptibilidad ao que veu voluntariamente ser o causa do resultado penal.

Actio locati: acción civil exercendo polo “localizador” para que o “condutor” cumpra as obrigacións derivadas do contrato de arrendamento.

directa Mandati Actio: Acción Exercicio civil pola “materia” para o “Presidente” para cumprir o mandato acordado por ambos. Hai o contrario que o executa polo presidente contra a Constitución co mesmo propósito.

Actio Cream: “ACTIO NONDUM NATA NON PRARESCRIBITUR”, é dicir, non pode dicir os prazos da receita tanto Non a acción naceu.

Actio Negreativo: Acción real concedida ao propietario para cancelar a pretensión de exercer certos dereitos sobre a súa propiedade por outro.

Actio Negotiorum Gestorum: Acción honoraria que protexe o representante procesual a partir da materia ausente nun determinado proceso, creando estas obrigas ao representante e representado.

Pauliana Actio: acción “para a que revoca que foi alienado no fraude de acredores”.

Actio Praejudicialis: acción de exercicio antes dun xuízo, por un tema, a fin de aclarar suposicións ou situacións necesarias para o exercicio doutras accións correctamente procesuais.

Actio Pro Socio: Acción executable por un compañeiro específico para facer cumprir as súas propias obrigacións S dos membros dunha “societas”.

Actio Publician: acción honoraria a partir da cal o titular de Bonarto, que non é propietario cualitario, pode adquirir a Usucapion en virtude dunha acción “ficticia”.

Actio Quanti Minoris: (= Acto Aestimador).

Actio Redhibitor: Acción Honorífica pola que “un electo-ventre” disólvese, reintegrando o comprador pagado e o vendedor.

ACTIO REI UXORIAE: Exercitar a acción honoraria a favor das mulleres para que o marido en caso de divorcio volvese a dote.

ACTIO reivindicou: Acción concedida ao suposto propietario “Ex. Quiritium “De certa cousa contra o actual propietario deste, ambos os dous suxeitos deberían presentar probas para testemuñar as súas distintas posicións nas” accións da LEGIS “e só ao demandante no procedemento de formulario. Os efectos desta acción son o recoñecemento do dereito de propiedade e do reembolso da cousa en cuestión xunto coas súas froitas e accións, unha compensación por danos sufridos pola cousa se houbese mala fe e no seu caso a remuneración do posuidor das “imposicións” que isto faría.

Rescatar a actio: acción pola que se solicita a rescisión (disolución) dunha obriga baseada en determinados cambios circunstanciais de feito.

actio Semel Extincta non reviviscit.- A acción extinguida non revive

Actio Serviana: acción exercida polo acredor nunha hipoteca, a partir da cal ten prioridade sobre a peza diante da persoa que a posúe e esixiendo en virtude del.

Actio Servi Corrupi: acción exercicio polo “Dominus” contra un terceiro no caso de que un escravo del para actuar de forma ilegal, sendo o efecto desta acción o pago do escravo DUPLOE PLUS A restrición do dano co dobre do seu valor.

Actio Tutelae: exercitando unha acción infame contra o infiel gardián acusando isto por Dolo e neglixencia.

Actio Venditi: exercicio de acción en caso de boa fe para beneficiar ao vendedor, esixindo o cumprimento das obrigacións derivadas de as “vendas baleiras” do comprador.

Accións Adoticia Qualitatis: Baixo este nome Glossers abarca o conxunto de exercicios contra a “Patephamilias” para o comportamento ilícito dun “filii” e que acumulan accións contra o fillo.

Accións arbitrarias: accións reais que habilitaban o “Iudex” para solicitar en función do seu arbitraxe gratuíto, a exposición e restitución do obxecto do litixio, condenando en contração, ao acusado ao pagamento do equivalente pecuniario.

acción bona fidei: accións que permiten ao xuíz unha ampla marxe para gobernar sobre as cuestións concomitantes ao proceso, permitindo superar as solicitudes das partes.

Acción É CERTAE: accións nas que o seu obxecto é concreto con precisión, a diferenza das “partes de encorertae”.

Accións contrarias: accións utilizadas para repetir as imposicións requiridas polo obxecto do beneficio.

Acción de fama: accións a través das que se solicitou, ademais da convicción, a nota infame.

Accións ficticias: accións honoríficas nas que o “Iudex” a petición do maxistrado, considérase certo e demostrou certas circunstancias que son máis ficticias para abrir un campo máis amplo á dereita.

Accións en FACTUM: accións honoríficas persoais nas que o Praetor insta ao “Iudex” condenar un comportamento de dolosual en virtude dalgúns feitos ou circunstancias dadas, é dicir, “en factum conceptae”, sen confiar en ningún dereito positivo.

Acción en IUS: accións nas que se insta “IUDEX” a actuar de acordo coa lei, é dicir, ” en Ius ConceptAe “.

Noxalis Acción: exercitando accións en caso de ITOS cometidos por temas “Allieni Iuris” (escravos e fili familias) respondendo ao suxeito que tiña o poder destes.

Accións perpetuae: exercitando accións sen limitación temporal, impresionante ou perenne.

Accións persoais: Accións dirixidas contra unha persoa específica e determinada.

Accións praeiudiciales: accións declarativas, normalmente honorarias, deseñadas para elucidar preguntas previas a un proceso.

Accións populares: accións que eran protexido o interese xeral da xente romana.

Privatae Accións: Accións exercidas para protexer o interese dunha determinada.

Accións Strictti Iuris: Accións a través do cal “Iudex” é solicitado decidir sobre Un formigón unha cuestión de lei, sen a posibilidade de gobernar por outro, de feito ou de lei.

Accións temporais: exercicio de accións nun determinado período de tempo, transcorrido que a posibilidade extinguiuse do seu exercicio .

Accións útiles É: Accións honoríficas que se utilizan en suposicións que non foron orixinalmente pensadas para ser protexidas a través do proceso, pola decisión de Pretork, dando un maior campo de acción á dereita.

actor non probante, Reus abscurvitur. – Se o actor non demostra, o reo é absolto

actori incumbis onus probandi.- O actor ten a carga da proba

AD Gase Calendas.- Termo que Nunca se cumpriu

AD Cautelam: Tipo de testamento (só no caso).

AD Efesios.- Totalmente fóra da materia

AD Effectum Vivendi.-Para os efectos de ser visto

ad hoc.- Argumento referido ao caso que se considera

Imposibilidade de publicidade Nemo Teneur: ninguén está obrigado ao imposible.

AD Interim: Provisionly.

Ad Perdem Ltertee.- Na parte inferior da letra

AD PERPETUAM REI Memoriam: Algún procedemento voluntario.

AD QUEM: Momento final.

ad nutum.- a Will

AD REFERENDUM.-OUT ESTADA DE SER aprobado por outro tema

AD REM: Dereito a unha cousa.

AD Solemnitatem: Requisito formal.

Addenda.- adicións a un traballo escrito

ad libitum.- AT EASE

AD LITTERAM (PEDEM) .- Mirando a letra (AG)

AD PEDEM LITTRAEE.-Mirando a letra

ad quem.- cara a quen (tradución literal) na práctica refírese ao maxistrado (que coñece a apelación) (grazas enrique)

AD Solemnitatem.-Solemnidade requirida para a validez da Lei

ad valorem.- Valorar

Adhuc sub judi CE LIS EST.- A demanda aínda está co xuíz. (Ag)

Aequitas Praertur rigori.- O patrimonio é preferible

a sociedade afectiva .- A intención de constituír unha sociedade

afirmatanti incumbit probatio.- A quen afirma, Depende da proba

Alieni Iuris.- Ser suxeito ao poder doutro

Animus confidencia.–Will para confesar

Animus Dereliquendi: Intención de saíndo.

Animus Domini.- Intención de ser propietario

Animus iniurinandi: intención de ofender.

Animus Ladendi.- Intención de ferir

Animus Necandi: Intención de matar.

Animus REM SIBI HABENDI.- A intención de ter a cousa por si mesmo

Apud ACTA: no documento anexado (anexo). Tamén se di do poder concedido ante o maxistrado que comprende a causa.

expresións con b

bis of eadem re ne sentar actio.- A acción non é repetida polo mesmo importa

Bonae Fidei posuidora suos facit os consumos de fructus .- O propietario de boa fe fai que o seu froito se consome

caeteris paribus.- Se as circunstancias non cambian

calumniare EST false crimin intender- calumnia é para imputar crimes falsos

casus belli.- Caso de guerra

Casus Fortuitus a Mora Excusaat.- O caso fortuito escusa a morea

causa causa causati.- A causa da causa é a causa do mal causado

causa Criminal non praeiudicat civile.- A causa criminal non prexudica o civil

causa de Judicati individual est .- A cousa xulgada é indivisible

causa petiti.- Actos alegados como fundamento da pretensión

Ratione Leis de Pretensión, Lex Ipsa Cessat.- Vencer o motivo da lei, a propia lei

citra petitum.- deixar de resolver Un cuestións formuladas

Cogitationis poenam Nemo Patitur.- O pensamento non delinate

compensatty Lucri cum Damno.- O beneficio obtido polo Damnifica é compensada co dano

Concilium fraudis.- Concerto fraudulento

Sine Condictio Qua Non.- Condición necesaria

contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio.- Non execute a receita, contra a que non pode usar.

Corpus delicti.- Body of Crime

falla en contrahendo.- omisión de dilixencia ao momento de manter o contrato, que ten como consecuencia que un dos seus esenciais Os requisitos carecen de que o conta dun defecto que non o inválido

falla na elección. – Infracción do imposto deber na elección dunha persoa que obriga a quen a contratou a asumir a responsabilidade polo dano causado por terceiros.

falla en vigilación.- Omisión do deber de vixilancia que serve de base para responsabilidade polo dano causado por outro, obrigar Para indemnizar que viola o seu deber de vixilancia a aqueles que sufriron o dano.

de auditu.- Hearse

de facto.- De feito

de Iure .- de lei

de Lege Ferenda.- Da lei que se debe dictar

de lege can.- dunha lei actual

de visu et de audito .- Por ter visto-los e escoitados

Divulgación Legis.- Publicidade da Lei

Dolus Non Praesumitur.- O DOLO non está presumido

Hard Lex, Sede Lex.- A lei é dura, pero é a lei

Eleta a vía, non Datur recursus ad aliam.- Escollida dun xeito, non é apto para recorrer a outro

Erga omnes. – Fronte a todos

Erro en Iogicando.- Erro xudicial do fondo

erro en procedendo.- Erro xudicial dun xeito

ex nihilo , Nihil.- Nada, nada

ex nunc.- A partir de agora

ex officio.- Ocupación

ex post facto.- Despois do feito

ex tunc.- Desde entón

excepto o regulam firmat.- A excepción confirma a regra

excepto o contractus non adimpleti.- Excepción de Inc Upphim contractual

Commercium extra.- fóra do comercio

extra petitum.- Fóra do que se solicita

favorecer matrimonii.- A favor da validez do matrimonio

Fiat Aequitas pereat Mundus = Fai o patrimonio mesmo se se realiza o mundo.

FIAT IUSTITIA pereat Mundus: cargar a xustiza, mesmo se o mundo perecer. Atribuído a Philipp Melanchthon no seu libro de 1521 as comunas de Loci foi o logotipo do emperador Fernando I (fillo de Juana La Crazy e irmán de Carlos I)

FICTA Confessio.- Confección de ficha

Fumus Boni Iuris: Aparencia de bo dereito.

Hic, e agora

Honesto Vivere, Neminem Laedere, Suum Cuique Tribuere.- Honestamente vivir, non prexudicar outro, dar a cada un

ibidem.- No mesmo lugar

ignorantia facti, non iuris excusaatur.- A ignorancia do feito é desculpada, pero non a de dereita

no artigo Mortis.- Celebrado en proximidade da morte

en Claris non apta interpretatio.- Se a norma era máis clara, non requiriría unha interpretación.

en Dubio Pro debitoris.- En dúbida, É necesario estar a favor do lanzamento do debedor

en Dubio Pro Operator.- En dúbida, ten que estar a favor do traballador

en Dubio Pro posesSesore.- In dúbida, ten que estar a favor do posuidor

en Dubio Pro reo.- En dúbida, hai q UE para estar a favor do reo

en Dubio Semper ID, quod minus est, Detur.- Den dúbida é sempre o que é menos

en extenso.- Na súa totalidade

en multa.- Ao final

en Ius vocatio.- Chamado en xustiza

en limine.- No inicio

En Limine Litis .- No inicio do proceso

in situ .- No mesmo sitio

en solidum.- Solidariedade

no status quo antes. – Na situación do que é

en Terminus.- Nos termos

i incerta Extu Victoria.- Ser incerto o resultado da vitoria

Interpretatory Long Sensu.- Interpretación nun sentido xeral

Interface Stricto Sensu.- Interpretación nun sentido estricto

Intuit Persoee.- En consideración a persoa

Invita Domino .- Contra a vontade do propietario

IPSA Native Rei.- A mesma natureza das cousas

iter criminis.- Camiño do crime

IURA Novit Curia .- O xuíz coñece o dereito

iure imprii.- Lei de e Stada como autoridade

Iure proprio.- por si só

iuris sanguinis.- Por dereito de sangue ou parentesco

iuris soli.- por dereito ou territorio terrestre

Iuris dictio.- Declaración do dereito

Iuris et of iure.- Presunción que non admite a proba ao contrario

Iuris Tantum.- Presunción que admite a proba ao contrario

ius distratario.- Facultade de instar a venda da cousa impoñible

ius gentium est quod naturalis ratio intercomunicacións constituídos .- O dereito das persoas é o que a razón natural estableceu entre todos os homes

Ius est ars boni et aequi.- O dereito é a arte do bo e equitativo

ius clink (Ius Connubii (que son expresións equivalentes). As dúas expresións inclúen un complexo unitario de situacións xurídicas: o < em > Capacity < / em > para casar, que é mesmo tempo < em > right < / em > para obtelo, e a potencia para que a ligazón matrimonial xorde.

iustitia Est Constants et perpetuais Vultos Ius Suum CUICE trualdere.- A xustiza é a vontade constante e perpetua para darlle a cada un ao seu

lapseus calami.- Por erro. (AG)

LATU SENSU.- Nun sentido amplo

Lege Ferenda.- Da lei a ser dictada

lege can.- dunha lei actual

legitimatio ad causam.- Identidade lóxica que debe existir entre o propietario da acción e quen o exercita

Lex Domicilii. – Lei de dirección

Lex loci Celebrationis.- Lei do lugar de celebración

Lex loci ejecucions.- Lei do lugar de execución da obriga

LEX DEROGAT PRIORI.- As posteriores reintegracións da lei ao anterior

traseira Lex Generalis non derrogat priori speciali.- A lei posterior non é derrogada a lexislación especial anterior

Lex REI SITAES.- LEI DO LUGAR QUE A cousa é

LITIS Denunciation.- Denunciación da demanda

LIYNISH.- Abrir un proceso por demanda e respostas

Locus Regit Actum.- O lugar de celebración, goberna o acto

Bad Fids Superveniens NOCET.- A mala fe danos dispoñibles

Manu militar .- Para a forza armada

mensis leis.- Will of the Legislator

motu proprio.- Por propia iniciativa

Mora Accipiendi.- Atraso do acredor que se rexeita a recibir o pago

MORA SOLVENDI.- O atraso do debedor no pago

Human Natura NON EST Immobilis Sicut Divine.- A natureza humana non é inmóbil como divina (T. de Aquino)

natura autem hominis est mutabilis.- A natureza do home é mutable (T.de Aquino)

Narra Mihi FACTUM, DABO TIBI IUS = Dígame os feitos e dille o dereito, baseado no principio de que as partes só están obrigadas a fundar a través de feitos ás súas demandas e respostas e non establecer Os elementos aplicables, situación que, se obriga por disposición expresa os xuíces das súas resolucións substanciais, aínda que ao meu xuízo non é outro darlle axuda (ver Iura Novit Curia)

Ne Novit Curia)

NE Procedemento Iudex Ex officio . -Non proceda polo xuíz ocupacional

negociarum gestio.- xestión empresarial

Neminen laedere.- Obrigación de non prexudicar outro

Nemo Auditur Propriam Turpidunem Alegans. – Ninguén pode reclamar contra os seus propios actos.

Nemo DAT QUOD NON HABET.- Ninguén dá, o que non ten

Nemo Esse Iudex en SUA Causa Potest.- Ninguén pode ser un xuíz por causa propia

Nemo inauditus condemnetur.- Non ser condenado a ninguén, sen ser oído

Nemo Plus Iuris AD Alium Transferre Potest, Quam Ipse Haberet.- Ninguén pode transmitir Ir a outro máis dereito do que teño

Nemo teneur edere contra SE.- Ninguén pode ser forzado a ofrecer a proba contra ela

nihil obstat.- Non se opón nada

non bis en idem.- Non dúas veces para a mesma causa

Novatio non prraesumitur.- A novación non se presume, debe expresarse

Novatione Tollitur obrigatory.- A obriga está extinguido por novación

Crime de Nullum, Nulla Poena Sine Lege.- Sen crime, sen penalización, sen lei

Nunquam Nuda Traditio Transferit Dominium, SED ITA SI VENDIDO, AUGA AILA Justa causa Praesserit, propster quam tradición Sequeretur.- A tradición non transfire o dominio se non está precedido á venda ou outra causa xusta.

Obiter dita.- Argumentos que corobo a decisión principal

Obrigatorio Est Iuris Vinculum, Quo Neccesitate Adstringimur AliCuis Rei Solvendae Solidum Iura Nostrae Civitatis.- A obrigación é un vínculo que nos limita a cumprir un beneficio segundo as leis do noso Cidade

Occasium Leis.- Condicións xeradas pola Lei

Omisso Medio.- O que está no medio

onus probandi Incumbit Arte é omite .- A carga A proba corresponde ao actor

OPE LEGIS.- FUNDENESDE, por imperativo legal

Pacta Legem Contractui Dant.- Os Pactos dan a forza da lei ao contrato

Pacta Sunt Servanda.- Os pactos deben ser cumpridos

conditio de crédito torque .- Igualdade dos acredores (principio gobernante na lei de bancarrota, segundo a cal todos os créditos son de igual condicións e, agás que hai Préstamos privilexiados, todos os acredores estarán satisfeitos cos seus créditos xuntos e en proporción.)

pare en parem non hanet imprium.- O mesmo non ten xurisdición un por outro

per cápita. – por cabeza

ademais de petitio.- Reclamación por un importe maior que a

scriptum.- Despois de escribir

Prior Tempore, antes de Iure .- En primeiro lugar tempo, primeiro á dereita

antes de temporis, potior en iure.- O primeiro no tempo é preferido no dereito

Diabolical Probatium.-Principio inverso do actor “onus probandi incumbit”: supón que é Acuso que debes probar a túa inocencia (non admitida en DºModerno) pola súa natureza legal e racionalmente perversa, este tipo de proba é rexeitado por tribunais modernos suxeitos á norma de dereito e procedementos garantidos, xa que é un investimento do Absandi. Por extensión, tamén está excluído a partir de calquera procedemento de proba racional. Por exemplo: é posible demostrar a existencia de xirafas nun bosque de Canadá, e mesmo dar unha proba concluínte que hai unha vida intelixente no planeta Júpiter, pero en rigoroso rigoroso, rigorosamente, non é posible probar que non hai Xirafas nun bosque, nin ten vida, intelixente ou non, en ningún outro lugar. (Grazas a Bona para a contribución)

Pro Rata Part.- Proporcionado en

Procurator en REM Suam.- Contratación por causa propia

Qui Tacet consentittur. – Quen Sill, dá

QUID PRO QUO.- Unha cousa por outra

quid, quid, quo, que ira petatur, et a quo, ordinae confetus quis qué libelo. – quen desenvolve unha reclamación debe especificar, que esixe (actor: tema activo da relación procesual), o que está reclamando (a pretensión, os beneficios que esixe, dar, facer ou non facer), contra quen (o acusado, tema pasivo do tema) Relación procesual), con que dereito (é dicir, cal é a base legal que unha lei subvenciona, unha facultade substantiva ou propiedade da lei reclamou -Egitimación de causam- e unha facultade de procedemento, dereito de acción para poñer en movemento ao Tribunal – Proceso de anuncio de adertimación, que identifica coa personalidade) e ante quen (o tribunal competente con base na materia, A cantidade, o territorio, etc.).

O que está mal ao comezo, non a longa convalescérones .- EN TO QUE ES Vicioso Inicio, sen puede convalidarse do tempo por el transcurso

O que non está en acción é o en o puro que non existe en idade (Expediente) Non existe en el mundo

Isto non é para producir ningún efecto.- Lo Que es nulo, producir efecto nulo

quorum.- Números mínimos de asistentes Prepare-se e para alcanzar acordos atrapados

Razón para a decisión, “A razón para decidir” necesaria para a xurisprudencia de SENTAR (contribucións de Luís García)

conta Essendi.- Razon de Ser.

conta iuris.-razôn aguadilla

conta legis.- Finalidade de la ley

A razón loci.- del lugar en razón

CUENTA MATERIAE.- EN RAZÓN DE A MATERIA

PARA PAGORAE.- EN CATULA DE A PERSONA

a cuantitatis.- En Razón de la Cantidad

conta Territoriai.- En Razón do Territorio

A razón temporal.- Queda la potestad atribuida ordes dun órganos durante un determinación Dalle temporal. ASI El Organ Series Oh non adecuado dependendo se está situado dentro do temporal do Marco Durante o Cual SE Estipula que a competencia de Tendría.

Asuntos Stantibus.- Que as cosas en Estado Permanezcan

a reforma do melius.-reforma en sentido favorable

A reforma do PEIUS.- Reforma en sentido desfavorable

Di sobre o SUO.- La Cosa reclama un su deber

É móbil, é de baixo custo, cousa literalmente cousa móbil sen cobre, que denota escaso El Valor de los bienes muebles en relación con os bienes inmobles

Non é verba.- hecho non Palabras clave

TI NULLIUS.- COSA DE NADIE

Morre Domino.- perecta la Cosa para su Dueño

Protexa a substancia, confervar obligación de la Forma y Sustancias (Del Bien Usufructuado)

Unha vez que o herdeiro sempre heres.- Una vez heredero, para sempre herederos. Referencia a La irrevocabilidad da Institución do Heredero

Entón, use a súa propiedade coma se fose laedas.- Utiliza lo tuyo perjudicar lo ajeno

sen actividade de vivenda agis.- Acción se Derecbo (Negación del Dereito Aducidos por La contraparte). (AG)

Sen morrer.- Se Término Fijo

Sine Qua non (condicións): Aquella Condición Se Algo La Cual Non Se Hara Ah, eles non terán Hecho por

Company non ofende Potest.- LAS PERSOAS JURIDICA (Sociedade, Fundacións …) NO PUEDEN protagonizar as accións delictivas (referida al derecho penal)

Stare Decisis. – Lo un decidido

Status quo.- Mantemento en el Estado en que esta

baixo Judice.- Bajo la Decisión del Juez. (AG)

A suma total da Lei Iniuria.- Expresión Atribuida Cicerón, a significación de Cuyo Sería Algo Parecido Sexa a “Aplicación Estricta da Lei Puede Llevar a la Mayor de Las inxenua”. Contraste a Brocardo Latino: a lei é dura, pero a lei (JD)

o límite de termo establecido polo quo.- partir del cual

o prazo do quem.- Término hasta el cual

Tema Decidendi.- Tema Decisión

Tradicións e adquisicións Propiedade da propiedade non é acordos desnudos Transfertur.- A Propiedad das Cosas Ninguén Transfiere Los Non diluído, Sino por La Tradicion Y LA ADQUISICIÓNS.

A vantaxe dos beneficios son onus.- Quien SE Tiene que un traballo en Los Soportar Riesgo Que origina

A lei non distingue, non distingue o Debemus.- Donde LA LEY NO COMA, NO Art Dabl Distinguir, ES Decir, LA LEY EN APLICARSE debe formar ESTRICTA, APEGADA LYRICS OU SU SENDIDO A PU INTERTINACIÓN, PERO NO INCLUIR HIPÓTESIS NO CONTENIDO EN LA NORMA.

Cando eu descubrir isto, se é o caso .- Reunión Donde La Cosa, Alli La Reivindico. (Entiendo a de batería a vida da aplicación de Las Leyes conforme al lugar en el que se encuentra la cosa)

ultra petitum.- Máis sobre a compra

demasiado pesado hereditatis.- obligar Mas Allá del ten unha hereditaria

a infra presley e downstream

a supra como parte superior

para usar a propiedade iIuris.- Como sede segun a Derecha, seguimento posibiliento

Dereito de inmunidade. Legal baleiro, Plaza en una ley que entra en vigor

vai. FIADOR que garante a comparencia a Del demanda ante o magistrado en o procedemento e posiblemente nas accións legais por parte de formulan respondendo pecuniariamente. Primitivamante a rehén era hasta la que el demanda de retención comparencia del demandado

palabras voar, escrita de manent.-Vuelan las palabras, os escritos continuando

o bono iuris.- bond aguadilla

Se observas o erro de algun Oh oh Aforismo Locución Quieres Sugerir Alguna Otra para que se inclúe, comisionando un correo electrónico. Gracias por

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *